Fageråsen

- mosaikartad naturskogsmiljö

Fageråsen är ett omväxlande och småkuperat naturreservat. Här finns en mosaikartad natur med myrar och sumpskogar i sänkorna och brandpräglad barrskog på de högre partierna.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö med en hel del av de strukturer som kännetecknar ett naturligt brandpräglat skogsekosystem. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelser.

Fageråsen är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Skog och myr

Tallskog växer på de torra kullarna och granskog dominerar de fuktiga svackorna. Däremellan finns en del barrblandskogar med lövträd.

Knappt halva reservatet består av näringsfattiga, ofta sluttande myrar där vitmossor, tranbär och dvärgbjörk är vanliga växter. Göransmyrans norra del är speciell med sitt vackra system av terrassgölar med dämmande kärrsträngar emellan.

Artrik naturskog

I Fageråsen förekommer ett flertal naturskogsarter, bland annat vedsvampar som rosenticka, lappticka, doftskinn och stor aspticka. Den sällsynta laven ringlav förekommer i granskogen längs bäcken.

Spindelblomster och knärot är orkidéarter som trivs i denna typ av skog. Det gör även fåglar som lavskrika och tjäder. Den ovanliga skalbaggen mindre barkplattbagge har hittats på omkullfallna granar.

Brandpåverkan

I de fuktiga stråken mellan myrarna och bäckarna klarade sig skogen undan en stor brand i början 1860-talet. Där växer nu en olikåldrig granskog med ända upp till 200 år gamla träd. Det finns gott om kullfallna stammar och döende träd.

I de brandpåverkade delarna finns en del spridda tallar i åldrarna 200 - 350 år. Det var på grund av sin tjocka bark som en del tallar kunde överleva branden. De första trädslag som slog rot efter branden var björk och tall.

Med tiden började sedan granar växa upp under tallarna och de döende björkarna. Till slut blir granen dominerande om inte skogen brinner igen. Därför ska delar av reservatet skötas genom aktiva insatser som huggningar och naturvårdsbränning, för att behålla brandprägeln.

Närliggande reservat

Drygt 1,5 kilometer mot nordväst ligger Rigåsens naturreservat.

Naturvårdsbränning. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1985, utvidgades 2006

Storlek: 300 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000