Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fageråsen

Fageråsen är ett omväxlande och småkuperat naturreservat. Här finns en mosaikartad natur med myrar och sumpskogar i sänkorna och brandpräglad barrskog på de högre partierna. På vintern ligger snön länge och det är fint att åka skidor över myrarna.

Skog och myr

Tallskog växer på de torra kullarna och granskog dominerar de fuktiga svackorna. Däremellan finns en del barrblandskogar med lövträd.

Knappt halva reservatet består av näringsfattiga, ofta sluttande myrar där vitmossor, tranbär och dvärgbjörk är vanliga växter. Göransmyrans norra del är speciell med sitt vackra system av terrassgölar med dämmande kärrsträngar emellan.

Artrik naturskog

I Fageråsen förekommer ett flertal naturskogsarter, bland annat vedsvampar som rosenticka, lappticka, doftskinn och stor aspticka. Den sällsynta laven ringlav förekommer i granskogen längs bäcken. Spindelblomster och knärot är orkidéarter som trivs i denna typ av skog. Det gör även fåglar som lavskrika och tjäder. Den ovanliga skalbaggen mindre barkplattbagge har hittats på omkullfallna granar.

Brandpåverkan

I de fuktiga stråken mellan myrarna och bäckarna klarade sig skogen undan en stor brand i början 1860-talet. Där växer nu en olikåldrig granskog med ända upp till 200 år gamla träd. Det finns gott om kullfallna stammar och döende träd.

I de brandpåverkade delarna finns en del spridda tallar i åldrarna 200-350 år. Det var på grund av sin tjocka bark som en del tallar kunde överleva branden. De första trädslag som slog rot efter branden var björk och tall. Med tiden började sedan granar växa upp under tallarna och de döende björkarna. Till slut blir granen dominerande om inte skogen brinner igen. Därför ska delar av reservatet skötas genom aktiva insatser som huggningar och naturvårdsbränning, för att behålla brandprägeln.

Närliggande reservat

Drygt 1,5 kilometer mot nordväst ligger Rigåsens naturreservat:

Rigåsens naturreservat

Fageråsen är fint att besöka på vintern. Här brukar det vara mycket snö. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1985, utvidgades 2006

Storlek: 300 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Stavreviken tar du väg 331 och i Åsäng svänger du västerut mot Ljustorp och Lagfors. Cirka 2,8 kilometer efter kyrkan i Lagfors vid Uddfors finns en vägvisare till reservatet. Du följer vägen norrut knappt två mil. Från parkeringen är det en dryg kilometers promenad fram till reservatsgränsen. (Från samma parkering nås även det närbelägna reservatet Rigåsen.) Fageråsen kan nås via andra skogsbilvägar men de kan vara bommade och ha varierande skick.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss