Korstjärnsmyran

- fågelmyrar och brandpräglad naturskog

Reservatet består av en stor skog- och myrmosaik med höga naturvärden. Här finns öppna myrar och brandpräglad skog att upptäcka. Området ligger så pass högt att möjligheter finns till en skidtur både vinter och vår. På sommaren finns chans att få se bland annat fågeln ljungpipare.

Observera!
På grund av pågående transporter till närliggande vindkraftsbyggen, kan framkomligheten på vägen till naturreservatet vara helt eller delvis påverkad.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en skogsmyrmosaik med brandpräglad naturskog, en grandominerad naturskog och tillhörande våtmarker och vattenmiljöer.

Brandpräglad barrskog

Skogarna domineras av barrblandskog med tallar som är två- till trehundra år gamla, enstaka ännu äldre. Skogen har spår av bränder från äldre skogsbränder, främst i form av brandstubbar. På myrholmarna finns gott om gamla tallar och här och var finns torrakor eller lågor (stående och liggande döda träd).

Terrängen i söder är något mer kuperad och blockigare. Här finns en större andel lövträd som asp och sälg som sannolikt gynnats av återkommande bränder. För att bibehålla brandprägeln, och gynna de naturvärden som är knutna till denna miljö, kan naturvårdsbränningar komma att genomföras.

I den västra delen av reservatet finns ett mindre parti som domineras av 100-150 årig granskog med rikligt med död ved. Här var det länge sedan skogen brann och syftet är att denna skog ska utvecklas fritt utan störning från brand. Här kan ses arter som garnlav, rosenticka, ullticka, och lunglav. 

Korstjärnsmyran och Stenbittjärnarna

I norra delen ligger Stor-Korstjärnen och Korstjärnsmyran. Korstjärnsmyran är en stor och hydrologiskt ostörd myr med öppna kärr i de centrala delarna. I kanterna finns en mosaik av skogsbevuxen myr med gamla senvuxna tallar, torrare mosseytor och blötare delar med kärr. På en av tallarna finns gamla ristningar.

I sydvästra delen finns ett mindre område med svagt utbildade strängar med risvegetation. Fortsätter man söderut i området kommer man till de fyra små Stenbittjärnarna med gungflyn och öppna kärr i kanterna. Ett gungfly är en matta av levande och döda växter som flyter på vattnet. På myrarna ses bland annat ljungpipare, storspov, tofsvipa, gulärla och trana.

Korstjärnsmyran. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljö.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på befintlig skoterled över Korstjärnsmyran.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 280 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat