Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Korstjärnsmyran

Området består av en stor skog- och myrmosaik med höga naturvärden. Här finns öppna myrar och brandpräglad skog att upptäcka. Området ligger så pass högt att möjligheter finns till en skidtur både vinter och vår. På sommaren finns chans att få se bland annat fågeln ljungpipare.

Brandpräglad barrskog

Skogarna domineras av barrblandskog med tallar som är 200-300 år gamla, enstaka ännu äldre. Skogen har spår av bränder från äldre skogsbränder, främst i form av brandstubbar. På myrholmarna finns gott om gamla tallar och här och var finns torrakor eller lågor (stående och liggande döda träd).

Terrängen i söder är något mer kuperad och blockigare. Här finns en större andel lövträd som asp och sälg som sannolikt gynnats av återkommande bränder. För att bibehålla brandprägeln, och gynna de naturvärden som är knutna till denna miljö, kan naturvårdsbränningar komma att genomföras.

I den västra delen av reservatet finns ett mindre parti som domineras av 100-150-årig granskog med rikligt med död ved. Här var det länge sedan skogen brann och syftet är att denna skog ska utvecklas fritt utan störning från brand. Här kan ses arter som garnlav, rosenticka, ullticka, och lunglav. 

Korstjärnsmyran och Stenbittjärnarna

I norra delen ligger Stor-Korstjärnen och Korstjärnsmyran. Korstjärnsmyran är en stor och hydrologiskt ostörd myr med öppna kärr i de centrala delarna. I kanterna finns en mosaik av skogsbevuxen myr med gamla senvuxna tallar, torrare mosseytor och blötare delar med kärr. På en av tallarna finns gamla ristningar.

I sydvästra delen finns ett mindre område med svagt utbildade strängar med risvegetation. Fortsätter man söderut i området kommer man till de fyra små Stenbittjärnarna med gungflyn och öppna kärr i kanterna. Ett gungfly är en matta av levande och döda växter som flyter på vattnet. På myrarna ses bland annat ljungpipare, storspov, tofsvipa, gulärla och trana.

En skidåkare på Korstjärnsmyran.

Skidåkning på Korstjärnsmyran. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljö.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på befintlig skoterled över Korstjärnsmyran.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 280 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 6 kilometer sydväst om Viksjö, strax söder om Eksjön. Om du kör väg 331 norrut från Stavreviken mot Viksjö, tar du först av mot Västanåfallet. Knappt 2 kilometer norr om Västanåfallet svänger du sedan vänster på vägen som går mot Uddefors. Följ denna väg i cirka 6 kilometer. Därefter finns det en parkeringsficka på höger sida.

Besöka på vintern

Vägen mellan Stordalen och Uddefors brukar snöröjas vintertid, men det är inget som länsstyrelsen kan garantera eftersom det sköts av andra. Tänk på att parkera klokt så att du inte hindrar framkomligheten för plogbil eller andra större fordon. Från vägen kan du ta dig på skidor in i reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss