Höga temperaturer i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hålberget

På Indalsälvens norra sida nära Lagmansören ligger Hålberget med en brant sydsluttning ned mot älven. Den brantaste delen av reservatet är ett artrikt så kallat sydväxtberg. Stora delar av området är även mycket stenblockigt och därmed ganska svårtillgängligt.

Sydliga växtarter och lövskog med lind

Orienteringen mot söder gör att den brantaste delen av Hålberget magasinerar mycket värme och får ett gynnsamt lokalklimat. Sådana sydvända berg brukar kallas sydväxtberg, då de ofta utgör en artrik miljö med växter som annars har en sydligare utbredning i landet.

Nedanför bergets brantaste del är marken mycket bördig och skogen lövträdsrik, vilket ger en lundartad och varierad kärlväxtflora. Det som gör Hålberget extra intressant är att det här finns skogslind, som förekommer rikligt i vissa delar. Lindarna tros vara en kvarleva från den värmeperiod som rådde i Skandinavien för cirka 6 000 år sedan. Då hade lind en betydligt nordligare utbredning än vad den har idag.

Ett urval av andra kärlväxter som växer här är skogstry, tibast, måbär, vårärt, getrams, underviol, blåsippa, ormbär och nordisk stormhatt. I ravinmiljöerna närmast älven tillkommer arter som strutbräken, svart trolldruva, stinksyska, dvärghäxört, springkorn och det sällsynta sötgräset.

Barrskog med ovanliga vedsvampar och utsikt från toppen

I den nordöstra utlöparen av reservatet finns en bäckravin omgiven av barrnaturskog. Närmast bäcken växer grov granskog och här finns grova omkullfallna stammar (lågor). Mindre vanliga arter som noterats i dessa delar är rosenticka, ullticka, gränsticka, stor aspticka, trådticka, lunglav och korallblylav. Det har också observerats spår av den sällsynta insekten reliktbock.

De övre delarna av reservatet bjuder även på hällmarkstallskog med mycket gamla och senvuxna tallar och ett visst inslag av gammal och död tallved. Från bergets topp på 195 meters höjd över havet kan du uppleva en tjusig utsikt över dalgången.

Lövträd ska gynnas

För att gynna lövträd och den artrika floran, planeras småskalig fällning eller ringbarkning av gran att göras i delar av området. De barrträdsdominerade delarna av reservatet ska lämnas till att utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer.

Bergsmark med tallskog.

Hålbergets naturreservat. Foto: Åsa Michold

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar, samt bär.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskriftt.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 36 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Ta av från E4 cirka fyra kilometer norr om Timrå, vid avfarten mot Viksjö/Bergeforsen. Strax efter bron över Indalsälven tar du av till höger mot Indal på väg 330. Efter cirka nio kilometer har du passerat byn Lagmansören och är framme vid reservatet. Fortsätt ytterligare en kilometer genom reservatet för att komma till en parkeringsficka på höger sida om vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss