Ruskhöjden

- grovstammig naturskog

Ruskhöjdens naturreservat. Foto: Johan Rytterstam

Naturskogen på Ruskhöjden ligger lättåtkomligt längs vägen mellan Junsele och Dorotea. Skogen är mycket tilltalande att vandra i och omges av långsträckta myrar. Där du kan hitta hjortron på högsommaren om du har tur.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att i första hand bevara den urskogsartade skogen och i andra hand att i begränsad omfattning underlätta för allmänheten att besöka området.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Imponerande granar

Vid ett besök i reservatet kan du se att det är en mycket grovstammig och gammal granskog som dominerar. Många granar har en diameter i brösthöjd på 50 centimeter, och vissa är så grova som 70 centimeter. Träden är ganska jämnåriga med en ålder på drygt 200 år. Förutom gran växer här också enstaka gamla och grova aspar, tallar och björkar.

På många håll hittar du torrakor (stående döda träd) som har bildats genom snöbrott. Det finns även gott om kullfallna träd, så kallade lågor. På dessa finns många vedsvampar som är typiska för gammelskogen, som ostticka, rosenticka och rynkskinn.

Sällsynt skalbagge

Inom reservatet har påträffats den ovanliga skalbaggen större barkplattbagge. Namnet kommer av att både larv och fullbildad insekt är tillplattade och anpassade till ett liv under barken.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen. Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.

Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.

Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor och lavar.
  • Göra åverkan på mark och växtlighet.
  • Störa djurlivet.
  • Ta med hund som inte är kopplad.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Köra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1983

Storlek: 25 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000