Långören

Från länsgränsen i söder, upp till strax söder om Galtström, sträcker sig denna oexploaterade och flikiga landhöjningskust. Här finns grunda vågskyddade vikar mellan exponerade strandsträckor. Inom reservatet finns en stor artrikedom, både på land och i vattnet. Det finns en vandringsrunda och en rastplats.

Grunda vikar och laguner

Långörens reservat innehåller en kombination av värdefulla strand-, marina och limniska miljöer. I området finns, på grund av landhöjningen, en blandning av nyligen avsnörda havsvikar, vikar som håller på att snöras av samt framtida grunda havsvikar. I de grunda vågskyddade vikarna avsätts finmaterial och mjukbottnar bildas. På en sådan botten trivs kärlväxter och kransalger.

Tre laguner

En speciell typ av grund vik utgörs av laguner. Det är en skyddad vik som har en smalare mynning med en grund tröskel. Det gör att vattnet i lagunen omsätts långsammare än i havet utanför. Då blir vattnet mycket fortare varmt på våren.

I lagunerna breder ofta mäktiga undervattensängar av kransalger och kärlväxter ut sig. Den rika växtligheten och högre vattentemperatur på våren gör dessa miljöer till utmärkta lek- och uppväxtområden för ett antal fiskarter. De lockar även till sig många fåglar i jakt på föda eller en skyddad vik att rasta i.

I Västernorrlands län finns endast ett fåtal laguner. I detta reservat finns tre av dem: Grönviken, Fäbodviken och Gullersviken. Stränderna är ofta välutvecklade strandängar med rik kärlväxtflora med exempelvis ormtunga, strandklo, ävjebrodd och havssälting.

Småvatten

Flera mindre tidigare havsvikar i området är i dag fisklösa småvatten. Där finns både mindre och större vattensalamander. Fisklösa småvatten är också viktiga för en mängd andra predationskänsliga arter.

Vågexponerad kust

I kontrast till de skyddade vikarna finns våg- och vindexponerade kustmiljöer där vågorna slår rakt in. Här utgörs havsbotten av hårt material, då vågorna sköljer bort allt finare material. Bara hällar, block och stenar blir kvar. Arter som växer här är de som klarar av att hålla sig fast vid underlaget.

Strax under ytan breder fintrådiga alger ut sig, något djupare växer blåstång, smaltång, ishavstofs, gaffeltång och ullsläke. Blås- och smaltången bildar mäktiga bälten ner till flera meters djup. Tången fyller en stor ekologisk funktion i havet då många andra arter är beroende av den. Tången utgör hyresvärd, barnkammare och föda för många arter.

Stränderna längs den exponerade kusten är ofta trädlösa med arter som havtorn, klappögontröst, strandvänderot, havssälting, gulmåra och rörflen.

Långörens naturreservat. Foto: John Granbo

Kulturmiljöer

Flera maritima fornlämningar återfinns i eller strax utanför reservatet. Flera namn på kartan skvallrar om områdets tidigare användning, såsom Kalkugnsudden och Fäbodviken.

Längst in i Grönviken finns rester av ett vrak som antas vara från tiden före regalskeppet Vasa. På mitten av Långören, strax utanför reservatet, ligger rester av ett gammalt fiskeläge med husgrunder.

Besöksmål i närheten

Galtströms bruk var det andra järnbruket som anlades i Västernorrland. Bruket fick sitt kungliga privilegium för att anlägga hammare och masugn 1673. Idag finns bevarade byggnader av varierande art och skick från olika perioder som räknas som byggnadsminne.

Webbplats för Galtströms bruk

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, fastsittande alger, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av marklevande mat- och färgsvampar och bär.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, bottnar eller vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Bedriva fiske med bottentrål.
 • Bedriva fiske i Grönviken och Fäbodviken med utanförliggande mynningsområden .
 • Ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 5 dygn, utom när vädret inte medger fortsatt färd.
 • Bunkra, lossa eller lagra flytande bränsle.
 • Släppa ut avloppsvatten, barlastvatten eller tankspolvatten.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Bedriva fågeljakt. Föreskriften gäller ej ringmärkning av fågel.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 446 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Från E4 cirka 20 kilometer söder om Sundsvall, tar du av i Myre och följer skyltningen mot Galtström. I Galtström parkerar du bilen om du ska besöka de norra delarna av reservatet (den sista bilvägen är privat och saknar parkering). Vill du besöka de centrala eller södra delarna av reservatet, kan du ta skogsbilvägen (Kustleden) söderut från Galtström och parkera där stigen går ut till udden Långören. Observera att antalet parkeringsplatser är begränsade!

Buss

Med buss kan du åka till Galtström och därefter vandra fram till reservatet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Denna sträcka är även början på Kustleden, en vandringsled som börjar i Galtström och går söderut längs kusten genom hela Nordanstigs kommun.

Webbplats om Kustleden, Upplev Nordanstig Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss