Höga temperaturer i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenån

Vattenåns vattensystem hyser en av landets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla. Tillsammans med det intilliggande reservatet Helvetesbrännan omfattas nu en stor del av åns tillrinningsområde av skydd. Det ger goda förutsättningar för bevarande av åns naturvärden.

Stenig terräng bevarade naturvärden

Vattenån är cirka 8,5 kilometer lång och avvattnar Vattensjön i det intill belägna naturreservatet Helvetesbrännan. Trakterna kring ån är starkt präglade av forna tiders skogsbruk, inte minst så kallade dimensionshuggningar under 1800-talets slut. De gamla, grova tallarna plockades bort och skogsbränder bekämpades. Detta medförde en rätt så sluten barrblandskog.

Tack vare den bitvis otillgängliga blockrika terrängen, har vissa skogsfläckar undgått sågen och äldre tallar står kvar här. Området är tydligt präglat av tidigare bränder och har bitvis ett markant inslag av asp, sälg och björk. 

Blockigheten gjorde det även besvärligt att flotta timmer i vattendragen. Därför byggdes rännor vid sidan av Vattenån i början av 1800-talet, istället för att rensa bort sten i själva ån. Det innebär att vattenmiljöerna till stor del är förhållandevis ostörda. Något som gynnar både fisk och vattenlevande insekter.

Små musslor indikerar bra vattenstatus

I Vattenån lever också den skyddsvärda flodpärlmusslan. Det totala antalet är skattat till nästan 200 000 individer. Här är mer än en tiondel av dem kortare än 50 millimeter och det finns individer kortare än 20 millimeter. Små individer betyder att musslorna kan föryngra sig. Därför kan man dra slutsatsen att vattenkvalitet och bottensammansättning har bra status vilket är positivt för fiskfaunan. Området är sedan år 2013 upptaget på den så kallade Ramsarlistan över världens mest skyddsvärda våtmarker och vattenmiljöer.

Ramsarlistan (ENG) Länk till annan webbplats.

Dagsländor och utter

I ån finns flera förorenings- och försurningskänsliga ryggradslösa insekter. Exempelvis dagsländorna Nigrobaetis digitatus, Ephemera danica och Alainites muticus, bäcksländan Dinocras cephalotes samt nattsländan Philopotamus montanus. Utter vistas regelbundet i Vattenån.

Svamp- och växtarter längs ån

Några påträffade arter är koralltaggsvamp, stor aspticka, tallticka, blackticka, taigaporing, liten hornflikmossa, mikroskapania och timmerskapania. Längs ån växer också bland annat skogsrör, tibast, blåsippa och kransrams.

Närliggande naturreservat

Helvetesbrännan gränsar i väster, Fårberget ligger i norr och Lill-Gravberget i söder.

Helvetesbrännan

Fårberget

Lill-Gravberget

En man tittar med vattenkikare ner i vattnet.

Undersökning av Vattenån. Foto: Oskar Norrgrann

 • Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal.
 • Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig. Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.
 • Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion. Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna ska kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring. Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över 100 år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.
 • Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan vandringshinder tas bort så att lax och öring kan simma genom vattendraget igen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 321 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger nordväst om Ånge tätort, i anslutning till flera andra reservat som Helvetes-brännan, Flistersjöskogen och Lill-Gravberget. Fyra kilometer väster om Ånge svänger du av från väg 83 mot Bensjö. Efter fem kilometer når du den södra delen av reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss