Vägsjöknösen

- kustnära naturskog

Nattviolerna blommar i juni. Foto: Heléne Öhrling

400 meter norr om Sandstensfjärden i Häggdånger ligger detta skyddade naturområde. Det består av berget Vägsjöknösen i norr, en sydvänd skogssluttning samt Sandstensmyrarna i södra delen. Reservatet har en artrik flora med bland annat några orkidéarter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett varierat skogsområde som hyser ett flertal naturtyper. Området ska skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelse och i begränsad omfattning göra delar av området tillgängligt för allmänhetens friluftsliv.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Diabas - en basisk bergart som ger rik flora

Trots det kustnära läget har den mänskliga påverkan varit relativt liten i sen tid. Berggrunden består av lättvittrad diabas där de basiska mineralerna i kombination med översilning ger upphov till en rik växtlighet. Reservatet är ett varierat naturskogsområde med stort inslag av både hög- och lågörter.

Här växer bland annat skogsvicker, stor blåklocka, stinksyska, blåsippa, trolldruva, knärot, skogsnycklar, gaffelbräken, svartbräken, ögonpyrola och björkpyrola. Östra och Västra Sandstensmyran är medelrikkärr med förekomst av bland annat ängsnycklar. Mellan myrarna rinner en bäck som omges av örtrik vegetation med ett flertal klibbalar, några med grova dimensioner.

Lövrikt och mycket död ved

Inom reservatet finns både lövrik granskog och äldre granskog med rikligt med hänglavar som garnlav och violettgrå tagellav. Död ved i alla dimensioner och nedbrytningsstadier förekommer i området. Många stenblock i sluttningarna med fuktig mark mellan gör att luftfuktigheten är hög. Det finns även en hel del små hällmarkspartier där tall dominerar. Mycket med träd blåste omkull under stormen Ivar 2013 och i dessa delar finns helt öppna ytor.

I den lövrika naturskogen finns en mycket hög andel medelålders aspar. Det finns även mindre partier med något yngre asp.  Doftticka och lunglav kan ses på gamla sälgar. Här har även ett flertal andra ovanligare arter noterats exempelvis svamparna hyacintvaxing, kryddspindling, stor aspticka och gränsticka.  Lavarna småflikig brosklav och läderlappslav har också påträffats.

Hackspettar och bäver

Spår av tretåig hackspett, bland annat som ringhackade granar, kan ses i området. Spillkråka har också observerats. Andra fågelarter som kan nämnas är tjäder, järpe, gråhäger och storlom. Spår av bäver finns längs sjöstranden i norra delen av reservatet.

Ängsnycklar finns på Sandstensmyrarna. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller skada växtdelar, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg.
 • Skada mark och block.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 39 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur