Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hummelvik

- Skuleskogens "lillbrorsa"

På halvön mellan Näskefjärden och Nätrafjärden finns ett höglänt och vackert naturområde. Här finns många av de karaktärer som präglar världsarvsområdet Höga Kusten. Om du följer den kuperade stigrundan genom reservatet så bjuds du på flera storslagna vyer. Från utsiktspunkterna kan du se ut mot havet och rakt mot Slåttdalsskrevan i Skuleskogen.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett under senare tid relativt opåverkat och stort kustnära skogsområde med naturskogsstrukturer som döda stående och liggande träd.  Området skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald och även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelser.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Röd granit och klapperfält

Bergsområdet norr om Hummelviksbodarna är ett stycke Skuleskogen i miniatyr. Höjdvariationerna är stora, från 10 meter över havet i områdets södra del till de högsta topparna på 210 meters höjd. Berggrunden består av den vackert röda nordingrågraniten. De högre partierna präglas av hällmark och i svackorna och på terrasser finns en svallad morän med ett flertal klapperfält. Mot väster och söder stupar bergen brant. Ett större mäktigt klapperfält finns i dalgången öster om Fäbodberget efter stigen från lövsumpskogen till Stortjärn.

Gammeltallar och brandspår

Skogen är mosaikartad och karaktäriseras av gles tallskog på höjderna, höglägesmyrar och i sluttningar och svackor lövrika barrnaturskogar.

I anslutning till klapperfälten finns knotiga och mycket gamla tallar. Åldern på många av tallarna är förmodligen över 300 år. Knotiga gammeltallar finns även på hällmarkerna där det även förekommer underväxt av gran. Området är brandpåverkat och här och var syns kolade stubbar och tallågor (omkullfallna träd).

Artrikt område

Signalarter för gammelskog som förekommer är violettgrå tagellav, lunglav, läderlappslav, ullticka, gränsticka, stjärntagging, gräddporing med flera. Den sällsynta hängtickan har också hittats i den östra delen av reservatet. 

Av kärlväxter i reservatet kan nämnas blåsippa, tibast, stor blåklocka. Här och var i sluttningarna förekommer grov asp.

Alsumpskog

Sydväst om Stråsundsvägen finns en mosaikartad fin lövsumpskog med mellanliggande granskog. Lövskogen domineras av klibbal som växer här tillsammans med gråal. Även en del resliga björkar förekommer. Fläckvis finns det gott om död alved. Vissa delar är mycket täta, blöta och mer eller mindre ogenomträngliga. Här växer bland annat missne, kärrviol, vattenklöver, kråkklöver samt rikligt med träjon.

Lodjur och gråspett

Fågeln gråspett hörs och häckar regelbundet i området. Lodjur trivs i de klippiga och svårtillgängliga partierna och berguvens stämma ljuder ibland i området under vårvinternätterna.

Utsikt i Hummelviks naturreservat. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller skada växter, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla insekter, snäckor eller andra djur.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter, annat än på befintlig väg.
  skada mark och block.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsen tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 252 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Hitta hit

Kontakt

Johan Uebel

Enheten Natur i Höga Kusten