Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Höglandsberget

Höglandsberget är ett långsträckt berg med karga berghällar med tallskog på höjderna. Nedanför finns sydvända rasbranter och lövrik barrskog vid bergsfoten. Om du klarar att ta dig upp till toppen, får du en magnifik utsikt över Ljustorpsåns dalgång!

Sydväxtberg

Sydväxtberg är ett karaktärsdrag i Västernorrlands starkt kuperade och varierade landskap. De är vanligen mycket artrika och här lever en del växt-och djurarter som annars har en sydligare utbredning. Den branta bergssidan erbjuder ett skyddat läge mot kalla, uttorkande vindar samtidigt som de under soliga dagar magasinerar värme. Det gör att risken för nattfrost minskar och den frostfria vegetationsperioden förlängs. Näringstillgången är också god tack vare att näringsrikt vatten sipprar längs branten.

Artrika lundmarker

Vid foten av Höglandsberget är marken bördig och mullrik med frodig vegetation och en lundartad flora. Det finns en variation av olika lövträd, förutom asp och vårtbjörk finns även lönn, rönn, sälg, hägg och gråal. Du kan hitta flera olika violarter här, som underviol, skuggviol och den sällsynta bergviolen. Den kallas även Sundsvallsviol då den finns mest i Sundsvallstrakten. Bergviolen är en av länets ansvarsarter.

I den bitvis mycket lövrika granskogen finns gott om arter som trolldruva, blåsippa, ormbär, stinksyska, vårärt, skogssallad, hässlebrodd och strutbräken. Upp mot rasbranterna kan du också få se getrams och kungsljus. Örtrikedomen och den stora andelen lövträd i sluttningen har gjort att snäckfaunan är ovanligt rik för våra breddgrader. Här finns till exempel fynd av norrländsk spolsnäcka och busksnäcka.

Gammelskog och magra hällmarker

I västra delen och högre upp på berget finns lövrik grannaturskog med typiska gammelskogskaraktärer som gamla träd, död ved och en mängd vedsvampar, som rosenticka och ullticka. Mot toppen av berget blir jordmånen allt magrare. Där finns hällmarkstallskog med knotiga gamla tallar. I de kala hällarnas sprickor växer den vitblommiga bergglimmen.

Skötsel kan behövas

Troligen har tidigare kulturpåverkan i form av bete bidragit till de höga naturvärdena. För att bibehålla lövinslaget i de lundartade delarna av reservatet, kan åtgärder behöva göras för att gynna lövträd och minska konkurrens från gran. Det kan till exempel vara att skapa luckor genom att ringbarka eller fälla granar.

Utsikt värd mödan

Från Höglandsbergets toppar på nästan 200 meter över havet, har du en vacker utsikt över omgivningarna. Men det är brant och svårgånget att ta sig upp från sydsidan av berget. Du bör inte vara ensam om du försöker dig på det! Ett mindre brant alternativ är att gå upp från västra eller östra sidorna av berget och nå topparna norrifrån.

Vacker vy med jordbrukslandskap.

Utsikt från Höglandsberget. Foto: Kristin Lindström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar, samt bär.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • framföra motordrivet fordon.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2024

Storlek: 34 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat.

Hitta hit

Höglandsberget ligger nära centrala Ljustorp. Du tar av där det är skyltat mot Ljustorps skola och IP. Det är möjligt att ställa bilen mittemot fotbollsplanen, på kanotparkeringen hitom reningsverket. Gå längs vägen över åbron och ta till höger in på den lilla väg som går längs åns nordöstra sida. När vägen efter drygt 400 meter gör en sväng åt höger följer du istället åkerkanten rakt fram förbi en liten våtmark. Snedda sedan till höger och senare in till vänster upp i bergets lundmarker. Obs, det är svårgånget med många nedfallna träd och brant att fortsätta upp mot toppen!

Vill du ta dig till utsiktsplatserna kan det vara säkrare att gå upp från västra eller östra sidorna av berget och nå topparna norrifrån.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss