Grannässkogen

- lövträdsrik grannaturskog med stormfällda träd

Reservatet Granässkogen ligger på nordvästra delen av Hemsön. Från hällmarkerna på höjderna kan du njuta av vackra vyer mot Storfjärden och Sannasundet. Delar av den gamla granskogen blåste omkull under stormen Ivar år 2013. Därför är det bitvis svårframkomligt med många liggande träd. De döda träden utgör livsmiljö för många arter, som vedsvampar och insekter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en lövrik grandominerad naturskog. I området finns även större stormfällningar, hällmarker med gamla knotiga tallar och en mindre våtmark.

Stormen Ivar

I december 2013 fällde stormen Ivar cirka 25 hektar skog inom reservatet, framförallt i nordvästsluttningen. Stormen skapade stora mängder död ved av både gran och lövträd och luckor har skapats där träden ligger ner. Det är främst i tre större områden där skogen helt fällts.

Även en del lövträd som stod i de större stormfällningarna har fallit och bildat död lövved. I vissa delar av skogen har stormen skapat mindre luckor där enbart lövträden står kvar. Även utanför de delar som stormfällts finns rikligt med död ved, både äldre och färsk samt stående och liggande.

Gamla tallar och lövträd

I granskogen i nordvästsluttningen finns inslag av lövträd, i huvudsak asp och björk, och rikligt med död ved. I denna sluttning blommar blåsippor om våren. På hällmarkerna finns gamla spärrgreniga tallar samt döda stående träd (torrakor) och liggande (lågor). Särskilt i de centrala och norra hällmarksområdena finns rikligt med gamla tallar och torrakor.

Myr och sumpskog

Norr om Kvartarsmyran finns ett stråk med grandominerad sumpskog längs en mindre bäck. Bäcken rinner slutligen ut i Långviken. I nordöstra hörnet av området finns ett parti med ung björk som kommit upp efter en äldre stormfällning.

Artrikt

Mindre vanliga arter som påträffats inom området är bland annat aspfjädermossa och violettgrå tagellav. Men också svamparna rynkskinn, rosenticka, doftskinn, gränsticka, stjärntagging, ullticka och tallticka. Huvuddelen av arterna är knutna till barrträd som substrat, förutom aspfjädermossa som vanligtvis växer på bark av lövträd.

Inom området är även insekterna nordlig svampklobagge, punkterad brunbagge samt kortvingen Cyphea latiuscula hittade, alla knutna till död ved.

Vacker utsikt i Grannässkogen. Foto: Jonas Salmonsson

Besöksmål i närheten

På sydöstra delen av Hemsön ligger Hemsö fästning. Det är en försvarsanläggning som byggdes på 1950-talet och som är nedsprängd 40 meter i urberget. Fästningen består av hundratals meter långa gångar och en yta av cirka 5000 kvadratmeter. Den är öppen för besökare under sommarmånaderna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Uebel

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 89 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat