Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grannässkogen

Reservatet Granässkogen ligger på nordvästra delen av Hemsön. Från hällmarkerna på höjderna kan du njuta av vackra vyer mot Storfjärden och Sannasundet. Delar av den gamla granskogen blåste omkull under stormen Ivar år 2013. Därför är det bitvis svårframkomligt med många liggande träd. De döda träden utgör livsmiljö för många arter, som vedsvampar och insekter.

Stormfällningar efter stormen Ivar

I december 2013 fällde stormen Ivar cirka 25 hektar skog inom reservatet, framförallt i nordvästsluttningen. Stormen skapade stora mängder död ved av både gran och lövträd och luckor har skapats där träden ligger ner. Det är främst i tre större områden där skogen fällts helt. Även en del lövträd som stod i de större stormfällningarna har fallit och bildat död lövved. I vissa delar av skogen har stormen skapat mindre luckor där enbart lövträden står kvar. Även utanför de delar som stormfällts finns rikligt med död ved, både äldre och färsk samt stående och liggande.

I granskogen i nordvästsluttningen finns inslag av lövträd, i huvudsak asp och björk, och rikligt med död ved. I denna sluttning blommar blåsippor om våren. På hällmarkerna finns gamla spärrgreniga tallar samt döda stående träd (torrakor) och liggande (lågor). Särskilt i de centrala och norra hällmarksområdena finns rikligt med gamla tallar och torrakor.

Myr och sumpskog

Norr om Kvartarsmyran finns ett stråk med grandominerad sumpskog längs en mindre bäck. Bäcken rinner slutligen ut i Långviken. I nordöstra hörnet av området finns ett parti med ung björk som kommit upp efter en äldre stormfällning.

Artrikt

Mindre vanliga arter som påträffats inom området är bland annat aspfjädermossa och violettgrå tagellav. Men också svamparna rynkskinn, rosenticka, doftskinn, gränsticka, stjärntagging, ullticka och tallticka. Huvuddelen av arterna är knutna till barrträd som substrat, förutom aspfjädermossa som vanligtvis växer på bark av lövträd. Inom området är även insekterna nordlig svampklobagge, punkterad brunbagge samt kortvingen Cyphea latiuscula hittade, alla knutna till död ved.

Vy över skogssluttning och ut mot havet.

Vacker utsikt i Grannässkogen. Foto: Jonas Salmonsson

Besöksmål i närheten

På sydöstra delen av Hemsön ligger Hemsö fästning. Det är en försvarsanläggning som byggdes på 1950-talet och som är nedsprängd 40 meter i urberget. Fästningen består av hundratals meter långa gångar och en yta av cirka 5 000 kvadratmeter. Anläggningen är även ett av länets många byggnadsminnen och är öppen för besökare under sommarmånaderna.

Hemsö fästning

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 89 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Ta färjan från Strinningen över till Hemsön. Kör till vänster efter färjan och cirka 3 kilometer, där du tar av till vänster mot Dalom. Fortsätt i cirka 5 kilometer så når du byn Dalom. Det finns en väg från byn som leder upp mot vindkraftverket (se karta) men för närvarande är vägen dålig och ingen parkering finns iordningsställd. Vägen kan tidvis vara bommad. Besökare som kommer till reservatet med båt anlägger lämpligast vid Grannäshällan i nordväst.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss