Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stor-Hustjärnskogen

Granskog.

Fin granskogsmiljö. Foto: Länsstyrelsen

Nära vägen mellan Gålsjö bruk och Sidensjö finns denna lilla fina granskogspärla. Här kan du ströva runt och leta bär eller svamp. Kanske letar du också efter några av de många ovanliga vedsvampar som finns här.

Sluttning med äldre granskog

Reservatet utgörs av en äldre grandominerad skog som ligger i en nordvästsluttning. Den sträcker sig från södra kanten av Stor-Hustjärnen upp mot de norra höjderna av Hannsjöliden/Myrbohöjden. Närmast tjärnen är det grandominerad sumpskog med mindre stråk med myrmark.

Även höjdsluttningen domineras av gran. Äldre kolade stubbar och inslag av enstaka äldre tallar och aspar skvallrar om att skogsbränder tidigare förekommit i området. På kolad ved påträffas kolflarnlav och på aspar och sälg finns aspgelélav, stiftgelélav och lunglav.

Många hotade vedsvampar

Det finns gott om död ved i reservatet och en större mängd har tillkommit de senaste åren. Det gör att skogen har gott om vedsvampsarter, även mer sällsynta. Ullticka finns ganska allmänt och fynd har även gjorts av ulltickeporing som lever på dessa tickor. Andra rödlistade vedsvamparter knutna till äldre naturskogsartad skog är granticka, doftskinn, rosenticka, rynkskinn samt lappticka. Samtliga är funna här i Stor-Hustjärnskogen.

Gammelgranskål och vitgrynig nållav har också påträffats på många av de äldre granarnas stammar i det fuktiga partiet vid tjärnen.

Två vedsvampar på liggande stam.

Lappticka och rosenticka på omkullfallen granstam. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt, tjälad mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2023

Storlek: 36 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Örnsköldsvik: åk till Sidensjö, sväng in på väg 335 mot Sollefteå. Reservatet ligger på vänster sida om vägen, cirka 4 kilometer efter byn Grätnäs passerats.

Från Sollefteå: åk väg 335 mot Örnsköldsvik och förbi Gålsjö bruk. När vägen svänger åt vänster vid Hannsjön är det cirka en kilometer kvar till reservatet.

En liten väg leder in till reservatet just söder om Stor-Hustjärnen. För säker parkering, sväng in på den lilla skogsbilvägen och parkera i början. Här kommer en parkeringsficka att anläggas men i dagsläget hänvisas besökare till att nyttja början på skogsbilvägen. Stå inte längs med väg 335 då det medför trafikfara!

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss