Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åttjärnsbodarna

Detta spännande naturreservat innehåller inte bara en av Västernorrlands läns mest skyddsvärda skogsmiljöer, utan även en fäbodplats som minner om äldre tiders nyttjande av skogen. På fäbodvallen går det att övernatta i en av stugorna.

Bäckar skapade raviner

Reservatet är beläget i en nordostsluttning med Åttjärnen i sydväst och Åttjärnbäcken som rinner utmed reservatets sydostgräns. De högre belägna delarna domineras av sandig moig morän. Längre ner i sluttningen, nedanför Högsta kustlinjen (den högsta nivå dit havet nått), finns sandiga moiga sediment-avlagringar i vilka bäckar har eroderat ned och bildat flera djupa raviner.

Ravinerna går samman i områdets nordöstra del och bäckarna ansluter nedströms till Önskaån som i sin tur rinner ut i Nätraån.

Luckig skog med gamla träd och död ved

I området närmast Åttjärnsbodarna är barrskogen, som resultat av ett milt skogsbruk och skogsbete, gles och ljus med inslag av vårtbjörk och asp. I reservatets centrala delar dominerar luckig blandskog med gran, tall, björk, sälg och grova aspar. Det finns en del gamla avverkningsspår, vanligen i form av mossbevuxna tallstubbar.

Man hittar även spår av skogseld, men det var länge sedan det brann i området. Det finns både tallar och granar som överlevt såväl bränder som avverkningar och som idag är nära 400 år gamla. Dessa gamla träd utgör tillsammans med mångfalden av döda, stående och liggande träd livsmiljöer för ett flertal sällsynta svampar och lavar, som till exempel blackticka, rosenticka och stor aspgelélav.

Lavar trivs i fuktiga raviner

Nere i ravinerna och på sidorna är skogen gammal efter att under lång tid ha fått stå mer eller mindre orörd av människan och branden. Det råder en hög och jämn luftfuktighet och platsen är gynnsam för uttorkningskänsliga djur och växter. Vid inventeringar har bland annat lavarna trådbrosklav, norsk näverlav och smalskaftlav påträffats i denna del av reservatet.

Kor på sommarbete

Bönderna i Önskans by nyttjade Åttjärnsbodarna fram till slutet av 1940-talet. De flyttade upp boskapen under ett antal veckor under sommaren så att de fick beta i skogen. Som mest var det ett 40-tal kor som togs upp till fäboden. Fäbodpigorna mjölkade korna morgon och kväll och ystade ost, kokade mese och kärnade smör. Det var viktiga livsmedel som man transporterade hem till byn för kommande behov.

Det var någon gång 1910-1920 som fäbodarna flyttades hit. Tidigare var de placerade ner mot norra Bergvattnet tre kilometer söderut, och innan dess, fram till 1823, vid Ottmyran 2,5 kilometer västerut.

Fäbodstugor och ängsflora

Fäbodplatsen utgörs av åtta hus i omålat timmer; två vinkelställda dubbelstugor, ett stall och en rad av fem fähus. Sedan fäboddriften upphörde vid slutet av 1940-talet har byggnaderna, med undantag för den ena dubbelstugan, stått relativt orörda. I fähusen ligger en hel del redskap, som seldon och mjölkpallar kvarlämnade och på väggarna finns klottrade hälsningar från tiden då det begav sig.

Det finns andra kulturlämningar i form av rester av gärdesgård, två kokställen "blannjäla" framför fäbodarna, gödselgropar bakom fähusen med mera. Till vallen leder en gammal fäbodstig från Önskan.

Mellan och runt byggnaderna finns en liten vall som inte hävdades på flera år men där slåtter nu har återupptagits. Vid en inventering påträffades enstaka rester av ängsflora med arter som stagg, nattviol och ängsskallra. 

2-3 sängplatser

En av fäbodstugorna är öppen för besökare och det finns 2-3 sängplatser.

Foto av några stugor omgivna av skog och snö.

Åttjärnsbodarna en vinterdag. Foto: John Granbo

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej skoterkörning på snötäckt mark närmaste väg mellan sjön Åttjärnen och fäbodstället.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • På Önskan 1:22 (Åttjärnsbodarna) elda annat än på anvisad plats. I övriga delar av naturreservatet är eldning tillåten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 53 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Drygt tre kilometer väster om Skorpeds kyrka svänger du av norrut mot Bureåborg. När du passerat Önskansjön, efter cirka nio kilometer, svänger du vänster in på en mindre väg som går runt sjön. Kör bara knappt 400 meter längs denna och sväng sedan höger in på en mindre skogsbilväg. Efter drygt en kilometer når du parkeringsplatsen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss