Långbroberget

- urskog i skottgluggen

Inom Tjärnmyrans skjutfält söder om Sollefteå finns ett litet fint skogsområde med naturskogsartade partier. En gammal grov och pampig tall- och granskog på bergets topp utgör kärnan. Gör ett besök på senhösten så hittar du kanske trattkantareller om du har tur!

Syftet med reservatet

Grunden till reservatsbeslutet år 1980 är att "bevara områdets värden för kännedom om landets natur". Det är urskogskaraktären som ska bevaras och även områdets sociala värden.

Äldre skog

Reservatet har en varierad barrskog där delar har gamla och grova tallar och granar. Marken är rikligt mossbevuxen bland annat med kammossa. I söder mot kraftledningen är det något torrare och här står de äldsta knotiga tallarna. Den äldsta tallen har uppmätts till en ålder över 350 år. Det finns gott om murkna stubbar och lågor (liggande döda träd) samt enstaka torrakor (stående döda träd).

Naturskogsarter

På de omkullfallna och ibland riktigt grova granlågorna förekommer flera goda indikatorarter för gammal skog. Här finns till exempel svamparna lappticka, rynkskinn, rosenticka, ullticka och gränsticka. Av lavar har noterats gammelgranlav samt lunglav på vissa aspar.

I skogen lever också fåglar som är typiska för denna typ av äldre urskogsartade områden. Bland annat har lavskrika, ormvråk, spillkråka, tretåig hackspett, tjäder och järpe setts i reservatet.

Långbrobergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Lavskrika. Foto: Jonas Salmonsson

Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yviga fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast. Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.

I norra Sverige har lavskrikan kallats "koxik", vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka" som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 


Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Anordna fasta orienteringskontroller eller snitslade permanenta spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1980

Storlek: 24 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Observera!

Naturreservatet ligger inom ett militärt övnings- och skjutområde. Innan du åker in i området ska du kontrollera att ingen information om pågående övning finns på anslagstavlan vid bommen.