Långbroberget

Inom Tjärnmyrans skjutfält söder om Sollefteå finns ett litet fint skogsområde med naturskogsartade partier. En gammal grov och pampig tall- och granskog på bergets topp utgör kärnan. Gör ett besök på senhösten så hittar du kanske trattkantareller om du har tur! Läs mer om skjutfältet längre ner på sidan.

Äldre skog

Reservatet har en varierad barrskog där delar har gamla och grova tallar och granar. Marken är rikligt mossbevuxen bland annat med kammossa. I söder mot kraftledningen är det något torrare och här står de äldsta knotiga tallarna. Den äldsta tallen har uppmätts till en ålder över 350 år. Det finns gott om murkna stubbar och lågor (liggande döda träd) samt enstaka torrakor (stående döda träd).

Naturskogsarter

På de omkullfallna och ibland riktigt grova granlågorna förekommer flera goda indikatorarter för gammal skog. Här finns till exempel svamparna lappticka, rynkskinn, rosenticka, ullticka och gränsticka. Av lavar har noterats gammelgranlav samt lunglav på vissa aspar.

I skogen lever också fåglar som är typiska för denna typ av äldre urskogsartade områden. Bland annat har lavskrika, ormvråk, spillkråka, tretåig hackspett, tjäder och järpe setts i reservatet.

Barrskog med grova tallar.

Långbrobergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Den grå och orange lavskrikan.

Lavskrika. Foto: Jonas Salmonsson

 • Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yviga fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast.
 • Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.
 • I norra Sverige har lavskrikan kallats koxik, vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka", som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar, samt bär.
 • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • framföra motordrivet fordon.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block.
 • uppföra anläggning, såsom exempelvis vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • tälta eller göra upp eld.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • anordna fasta orienteringskontroller eller snitslade permanenta spår.
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1980, nytt beslut 2023

Storlek: 25 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Sollefteå centrum är det bara cirka 10 kilometer till reservatet. Tag vägen från Hullsta via Söderleden och Spannsjövägen söderut mot Väster-Spannsjön. Strax före Väster-Spannsjön tar du vänster och fortsätter drygt 1,5 kilometer. Denna väg är lite sämre så kör försiktigt! Du passerar skyltning om att det är ett militärt övningsområde. Fortsätt förbi bommen och ta sedan av söderut i nästa korsning. Därefter är det cirka 500 meter till reservatsparkeringen.

Observera!

Naturreservatet ligger inom ett militärt övnings- och skjutområde. Innan du åker in i området ska du kontrollera att ingen övning pågår. Det finns information på anslagstavlan vid bommen. Du kan också se information i förväg om övning pågår på Norrbottens regementes webbplats. Längst ner på den sidan finns information om Tjärnmyrans skjutfält.

Om Skjutfält och avlysningar, Norrbottens regemente Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss