Lill-Mårdsjön

- naturligt vattensystem med flodpärlmusslor

Lill-Mårdsjön är en nästan 100 hektar stor sjö som är belägen i norra Ramsele. Från sjön rinner en bäck i sydostlig riktning till den betydligt större Nässjön. I bäcken finns bland annat ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt ett väl fungerande vattensystem.

Bäckdelen av reservatet ingår även i det europeiska nätverket Natura 2000.

Nationellt värdefullt

Lill-Mårdsjön och Lill-Mårdsjöbäcken är ett av de femtiotal vatten i länet som klassas som nationellt särskilt värdefulla. Såväl vatten som delar av omgivande skog är väldigt lite påverkade av människan under senare tid. Sjön är inte reglerad och det finns praktiskt taget ingen bebyggelse i närheten.

Vattenkvalitén är god med bra pH-värde och god förmåga att motstå försurning. Lill-Mårdsjöbäcken är inte flottledsrensad. Det innebär att man inte har rensat bort sten för att lättare kunna transportera avverkade träd i bäcken. Det var annars vanligt att man gjorde i bäckarna förr. Bäckbottnarna utgör därför bra miljöer för den fisk som lever i bäcken, mest öring och nejonöga.

Flodpärlmusslor och öring

I Lill-Mårdsjöbäcken finns en av landets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla. Man har uppskattat antalet musslor till drygt 30 000 individer. Det finns även små musslor vilket visar att bäcken är en bra miljö för musslorna och att de kan föröka sig.

Öringen är värd för flodpärlmusslans larver. Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på öringens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över hundra år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.

Skogen längs bäcken

Lill-Mårdsjöbäckens omgivning utgörs av barrblandskogar där det bitvis finns rätt mycket lövträd. Äldre tallar och granar finns här och där. Skogen är tydligt påverkad av tidigare skogsbruk men i stora delar skedde detta för länge sedan. Längs bäcken finns översvämningsmarker, sumpskogar och ett par små myrar. I närheten av bäcken förekommer skogsrör, ett fridlyst gräs som i Sverige finns i södra och mellersta Norrland.

Naturreservat i närheten

Strax i nordväst ligger ett annat naturreservat, Nördhöjden. De branta sluttningarna har naturskogsartad skog med höga naturvärden.

Lill-Mårdsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal. Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig.  Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.

Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion. Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna skall kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring.

Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över hundra år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.

Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan man ta bort vandringshinder så att lax och öringen kan simma genom vattendraget igen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet omfattar ej snöskoteråkning på Lill-Mårdsjöns is och inte heller motorbåtstrafik i sjön.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada bottnar, mark och block.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang eller andra tävlingar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Vaska efter guld eller andra ämnen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 150 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (bäcken)