Lill-Mårdsjön

Lill-Mårdsjön är en nästan 100 hektar stor sjö som är belägen i norra Ramsele. Från sjön rinner en bäck i sydostlig riktning till den betydligt större Nässjön. Bäcken är ett värdefullt naturvatten där det bland annat finns ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla.

Nationellt värdefullt

Lill-Mårdsjön och Lill-Mårdsjöbäcken är ett av de 50-tal vatten i länet som klassas som nationellt särskilt värdefulla. Såväl vatten som delar av omgivande skog är väldigt lite påverkade av människan under senare tid. Sjön är inte reglerad och det finns praktiskt taget ingen bebyggelse i närheten.

Vattenkvalitén är god med bra pH-värde och god förmåga att motstå försurning. Lill-Mårdsjöbäcken är inte flottledsrensad. Det innebär att man inte har rensat bort sten för att lättare kunna transportera avverkade träd i bäcken. Det var annars vanligt att det gjordes i bäckarna förr. Bäckbottnarna utgör därför bra miljöer för den fisk som lever i bäcken, mest öring och nejonöga.

Flodpärlmusslor

I Lill-Mårdsjöbäcken finns en av landets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla. Man har uppskattat antalet musslor till drygt 30 000 individer. Det finns även små musslor vilket visar att bäcken är en bra miljö för musslorna och att de kan föröka sig.

 • Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal.
 • Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig. Vattnet ska vara av god kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrlands län finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.
 • Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion: Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna ska kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring.
 • Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över 100 år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.
 • Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan man ta bort vandringshinder så att lax och öring kan simma genom vattendraget igen.
Bäcken omgiven av ormbunkar och granskog.

Lill-Mårdsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Skogen längs bäcken

Lill-Mårdsjöbäckens omgivning utgörs av barrblandskogar där det bitvis finns rätt mycket lövträd. Äldre tallar och granar finns här och där. Skogen är tydligt påverkad av tidigare skogsbruk men i stora delar skedde detta för länge sedan. Längs bäcken finns översvämningsmarker, sumpskogar och ett par små myrar. I närheten av bäcken förekommer skogsrör, ett fridlyst gräs som i Sverige finns i södra och mellersta Norrland.

Naturreservat i närheten

Strax i nordväst ligger ett annat naturreservat, Nördhöjden. De branta sluttningarna har naturskogsartad skog med höga naturvärden.

Nördhöjden

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet omfattar ej snöskoteråkning på Lill-Mårdsjöns is och inte heller motorbåtstrafik i sjön.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada bottnar, mark och block.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang eller andra tävlingar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 150 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (bäcken)

Hitta hit

Från Ramsele kör du norrut och tar av till vänster in på väg 345 som går mot Strömsund. Efter cirka 12 kilometer tar du höger mot den lilla byn Västansjö, svänger vänster in på en skogsbilväg och följer denna i ytterligare några kilometer. Där delar sig vägen och du har bäcken strax framför dig. Fortsätter du längs den vänstra vägen till dess slut kommer du fram till Lill-Mårdsjön.

Reservatet kan också nås från väster, via den väg som går norrut från byn Nordsjö. Efter 2,5 kilometer längs denna väg tar du den andra avtagsvägen till höger och når Lill-Mårdsjöns västra del. Här ligger även Nördhöjdens naturreservat.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss