Stormyranskogen

- brandpåverkad skog

Stormyranskogen. Foto: Lars Berggren

Stormyranskogen kan beskrivas som ett litet men riktigt fint exempel på en tidigare brandpräglad gammelskog. Som besökare möts du av resliga tallar och här och var stående gamla döda träd. En dryg halv kilometer norrut ligger det större reservatet Avradslandet.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö med mycket död ved.

Gammelträd och artrika lågor

Skogen i reservatet domineras av äldre tall- och barrblandskog. Resliga grovgreniga tallar och äldre grova lövträd kan du se här och var. I en centralt belägen svacka av sumpskogskaraktär växer gammelgranar och på marken ligger granlågor (döda omkullfallna stammar). På kullarna har yngre och medelålders granar vuxit upp bland tallarna vilket vittnar om att det har gått en tid sedan brand tilläts dana området.

Här kan du hitta naturskogsarter som rosenticka, lappticka, doftticka, ullticka, stor aspticka samt lunglav och orkidén knärot.

Naturvårdsbränning planeras

Tanken är att åter låta brand forma skogen genom att genomföra naturvårdsbränning i  de talldominerade delarna. Detta för att återskapa förhållanden typiska för brandpräglad tallskog, som solöppet trädskikt och kolad ved.

Den väldoftande dofttickan växer på gamla sälgar. Foto: Pekka Bader

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvampa för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 17 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat