Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stubb-Lisamon

Flygbild över skogslandskap.

Stubb-Lisamon. Foto: Jonas Salmonsson

Stubb-Lisamons naturreservat är beläget i en svag nordvästsluttning. Här finns främst brandpräglad tallskog men även grandominerade delar.

Äldre tall och gran

Den nordvästra delen av området består av naturskog som domineras av gran i olika åldrar. I den södra och östra delen är terrängen bitvis bergig. Här finns främst brandpräglad tallskog.

Den glesa tallskogen är till stor del cirka 200 år gammal och präglad av tidigare skogsbränder. Enstaka äldre tallar har uppnått en ålder av över 350 år. Föryngringen av tall är låg och underväxten består mestadels av gran. I reservatets centrala och nordöstra delar finns en större åldersspridning och en ökad mängd torrakor (stående döda träd). Äldre avverkningsstubbar av tall förekommer spritt i hela området.

Granskogen är cirka 140 år gammal och växter på frisk till fuktig mark. I området förekommer en stor mängd stående och liggande död ved i olika förmultningsgrader. Grova äldre avverkningsstubbar förekommer här och var.

Naturskogens arter

I området finns ett flertal mindre vanliga svamparter. Exempelvis lappticka, rynkskinn, gränsticka, rosenticka, fläckporing, gräddporing, tallticka, stor aspticka och kandelabersvamp. Här finns även dvärgbägarlav, violettgrå tagellav och vedtrappmossa.

Du kan se hackhål här och var, både från tretåig hackspett och spillkråka. I skogen har också setts andra gammelskogsfåglar som tjäder och lavskrika.

Insektslivet i skogen har studerats och några hotade skalbaggsarter har hittats. Bland annat bronshjon, gropig brunbagge och nordlig plattbagge.

Stubb-Lisa

Enligt en sägen ska en ung vallpiga hittats död vid en tallstubbe någon gång på 1700-talet. Man trodde att hon kanske blivit ihjälskrämd av en björn. Denna händelse ska ha gett upphov till namnen Stubb-Lisamon.

Stor aspticka är en vedsvamp som påträffas mest på grova aspar, ofta högt upp på stammen. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • Göra upp eld.
  • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Skada mark och block.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 17 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Stubb-Lisamon ligger norr om Ljustorp, och nås från väg 331 från Stavreviken till Åsäng. Ta av västerut mot Ljustorp, i Edsta tar du av skogsbilvägen som går norrut mot Fäbodsjön. (Denna väg kan ibland vara bommad.) Efter drygt tre kilometer finns en bommad skogsbilväg in till höger. Härifrån får du använda karta och/eller GPS för att hitta fram till reservatet. Det går också att åka den skogsbilväg som kommer norrifrån med start söder om sjön Skinnen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss