Holänningskogen

- brandpräglad barrblandskog

Holänningskogen. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Vid norra änden av den stora sjön Leringen ligger detta skogsreservat. Det är lätt att nå från den intilliggande skogsbilvägen. Reservatet har fått namn av den gamla båtplats som funnits vid sundet mot Leringstjärn.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det är en lövträdsrik och i delar brandpräglad barrnaturskog som har mycket med äldre och döda träd.

Äldre lövträd och omkullblåsta träd

Den brandpräglade naturskogen växer delvis på förhållandevis näringsrik och bitvis blockig mark. I delar av området finns inslag av äldre och delvis grova lövträd. Det gäller framför allt asp, men även sälg och vårtbjörk.

Sannolikt är skogen knappt 150 år gammal och successionen efter brand är tämligen långt gången. Riktigt gamla granar saknas däremot. Efter stormarna åren 2011 och 2013 ligger en hel del vindfällen av framför allt tall i de högre belägna delarna av området. För att bibehålla brandprägeln ska naturvårdsbränning utföras och lövträd gynnas.

Naturskogsarter

På lövträd eller död lövved har påträffats arter som skrovellav, lunglav och svamparna stor aspticka, doftticka och koralltaggsvamp. På barrträd eller död barrved finns till exempel svamparna ullticka, rosenticka, tallticka, rynkskinn och blackticka.

Naturreservat i närheten

​På andra sidan sjön, drygt två kilometer längre söderut, ligger Leringsåsens naturreservat.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej båt i sjön, eller snöskoter på snötäckt mark eller sjöis.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 43 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat