Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holänningskogen

Granskog i reservatet.

Holänningskogen. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Vid norra änden av den stora sjön Leringen ligger detta naturskogsreservat. Det är lätt att nå från den intilliggande skogsbilvägen. Reservatet har fått namn av den gamla båtplats som funnits vid sundet mot Leringstjärn.

Äldre lövträd och omkullblåsta träd

Den brandpräglade naturskogen växer delvis på förhållandevis näringsrik och bitvis blockig mark. I delar av området finns inslag av äldre och delvis grova lövträd. Det gäller framför allt asp, men även sälg och vårtbjörk.

Sannolikt är skogen knappt 150 år gammal och successionen efter brand är relativt långt gången. Riktigt gamla granar saknas däremot. Efter stormarna åren 2011 och 2013 ligger en hel del vindfällen av framför allt tall i de högre belägna delarna av området. För att bibehålla brandprägeln ska naturvårdsbränning utföras och lövträd gynnas.

Naturskogsarter

På lövträd eller död lövved har påträffats arter som skrovellav, lunglav och svamparna stor aspticka, doftticka och koralltaggsvamp. På barrträd eller död barrved finns till exempel svamparna ullticka, rosenticka, tallticka, rynkskinn och blackticka.

Naturreservat i närheten

​På andra sidan sjön, drygt två kilometer längre söderut, ligger Leringsåsens naturreservat:

Leringsåsen

Den rosafärgade tickan.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej båt i sjön, eller snöskoter på snötäckt mark eller sjöis.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 43 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Enklast nås reservatet via den grusväg som löper intill området i norr. Kör in på vägen i byn Råbäcken som ligger vid Leringssundet. Dit kommer du genom att åka norrut i Torpshammar och köra cirka 27 kilometer, längs östra sidan av sjön Leringen, mot Gimåfors. Det går också att nå Leringssundet norrifrån, från väg 320. Ta då av söderut vid Sandnäset, och nå Leringssundet efter cirka 5,8 kilometer. Observera att grusvägen norr om reservatet kan vara i varierande skick och tillgänglighet!

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss