Åsens naturskog

- med doft av anis

Dofttickan har en god anisliknande lukt. Foto: Pekka Bader

Åsens naturskog är grandominerad och har kommit upp efter en brand. Området är relativt flackt med mindre kullar genombrutet av myrar och mindre fuktstråk. Här finns många arter som är knutna till äldre skog med mycket död ved.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskogsartat område med dess flora och fauna och naturliga successioner. Syfte är även att ge möjlighet till naturupplevelser.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Barrskog med många arter

Skogen har uppkommit efter brand och består av en barrblandskog. I de grandominerade områdena är förekomsten av lågor (omkullfallna döda träd) god och här hittas många ovanligare svampar. Spridda på lågor finns ett flertal vedsvampar exempelvis ullticka, rosenticka, lappticka, rynkskinn, gränsticka och sprickporing. På sina ställen är hänglavsförekomsten riklig. Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett är typiska gammelskogsarter som påträffas.

Granskogen har ett påtagligt lövinslag av främst björk, men även sälg och asp förekommer. På några grövre asplågor har vedtrappmossa och kandelabersvamp påträffats. På äldre sälgar finns doftticka. Det finns även inslag av äldre tallar och mindre områden med tallskog. Granskogen i den västra delen har delvis grova dimensioner.

Spår av skogsbränder

Spår av brand syns i form av brandljud (skador) på de äldsta och grövsta tallarna och på den rikliga förekomsten av brandstubbar. På de äldsta tallöverståndarna, cirka 300 respektive 360 år, finns det spår av åtminstone två bränder. I anslutning till en av myrarna finns en grov tallnaturskog med underväxt av gammal gran, gott om torrakor och spridda solexponerade lågor av tall. De äldsta tallarna här har en ålder på 250 - 300 år.

Närliggande reservat

Cirka tre kilometer mot nordost ligger reservatet Sillre naturskog. I byn Åsen finns också ett gammalt sågverk, skyddat som statligt byggnadsminne.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka blommor, svamp, mossor eller lavar (med undantag för plockning av matsvamp och bär) eller på annat sätt skada vegetationen.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon annat än på skogsbilväg.
 • Tälta.
 • Göra upp eld, annat än på angivna platser.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 134 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000