Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åsens naturskog

Två ljusa vedsvampar.

Dofttickan har en god anisliknande lukt. Foto: Pekka Bader

Åsens naturskog är grandominerad och har kommit upp efter en brand. Området är relativt flackt med mindre kullar genombrutet av myrar och mindre fuktstråk. Här finns många arter som är knutna till äldre skog med mycket död ved.

Barrskog med många arter

Skogen har uppkommit efter brand och består av en barrblandskog. I de grandominerade områdena är förekomsten av lågor (omkullfallna döda träd) god och här hittas många ovanligare svampar. Spridda på lågor finns ett flertal vedsvampar exempelvis ullticka, rosenticka, lappticka, rynkskinn, gränsticka och sprickporing. På sina ställen är hänglavsförekomsten riklig. Tjäder, spillkråka och tretåig hackspett är typiska arter som påträffas i gammelskog.

Granskogen har ett påtagligt lövinslag av främst björk, men även sälg och asp förekommer. På några grövre asplågor har vedtrappmossa och kandelabersvamp påträffats. På äldre sälgar finns doftticka. Det finns även inslag av äldre tallar och mindre områden med tallskog. Granskogen i den västra delen har delvis grova dimensioner.

Spår av skogsbränder

Spår av brand syns i form av brandljud (skador) på de äldsta och grövsta tallarna och på den rikliga förekomsten av brandstubbar. På de äldsta tallöverståndarna, cirka 300 respektive 360 år gamla, finns det spår av åtminstone två bränder. I anslutning till en av myrarna finns en grov tallnaturskog med underväxt av gammal gran, gott om torrakor och spridda solexponerade lågor av tall. De äldsta tallarna här har en ålder på 250-300 år.

Närliggande reservat

Cirka tre kilometer mot nordost ligger reservatet Sillre naturskog:

Sillre naturskog

I byn Åsen finns också ett gammalt sågverk skyddat som statligt byggnadsminne:

Åsen sågverk

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka blommor, svamp, mossor eller lavar (med undantag för plockning av matsvamp och bär) eller på annat sätt skada vegetationen.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon annat än på skogsbilväg.
 • Tälta.
 • Göra upp eld, annat än på angivna platser.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 134 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger fem kilometer nordväst om Liden. Från Liden tar du bron över Indalsälven och fortsätter västerut i knappt 4 kilometer. Där tar du i byn Åsen av på vägen norrut mot Österfäbodarna. Efter cirka två kilometer tar du av vänster in på den skogsbilväg som går mot nordväst in i reservatet. Obs! Denna väg är för närvarande i dåligt skick. Det rekommenderas att gå de sista 650 metrarna fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss