Horntjärnberget

- en gammelskogspärla

Horntjärnsberget. Foto: Jonas Salmonsson

Horntjärnsbergets sydbrant består av brant och bitvis blockrik terräng. Kanske är det tack vare det som den urskogsartade barrskogen fått stå kvar genom seklerna. I reservatet kan du se brandskadade tallar och grovbarkade granar norr om den mer lättåtkomliga Horntjärnen.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskog med döda stående och liggande träd.

Reservatet gränsar i norr mot SCA:s stora mångfaldspark.

Naturskog med spår av bränder

Barrnaturskogen på Horntjärnberget har många spår av tidigare skogsbränder i form av brandstubbar och brandljud i de gamla tallarna. Brandljud är skador som träden fått av skogsbränder, men de har överlevt och kunnat fortsätta att växa. Det är dock mycket länge sedan det brann i området. Skogen i sluttningen har därför utvecklats till en fullskiktad naturskogsartad granskog. Det innebär att även de stora granarna har kronor som når ända ner i marken. Det finns ett rikligt inslag av gamla träd och god tillgång på död ved, stående och liggande i olika nedbrytningsstadier.

Uppe på toppen dominerar ännu tallarna med ett antal riktiga gamlingar i 400-årsåldern. Här är också tillgången på död tallved i form av torrakor (döda stående träd) riklig. Söder och väster om Horntjärnen finns yngre barrskog som också bär spår av brand. Det finns även mindre områden med sumpskog och myr. Lövträd är generellt sparsamt förekommande i reservatet.

Arter i reservatet

Bland ovanligare svamparter i området kan nämnas ullticka, rynkskinn, lappticka, doftskinn, granticka, tallticka, rosenticka och violmussling. Här växter också mossan vedtrappmossa och lavarna lunglav, dvärgbägarlav och violettgrå tagellav.

Den sällsynta orkidén norna är tidigare funnen öster om tjärnen, men har inte rapporterats sedan 1970-talet.

Närliggande reservat

Ett par kilometer norrut ligger Bjursjöberget - Hålldammsberget.


Ulltickan växer på grova omkullfallna granstammar med ännu kvarsittande bark. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark, men då ska risken för skador på mark och vegetation minimeras.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 30 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat