Horntjärnberget

Granskog vid tjärn.

Horntjärnsberget. Foto: Jonas Salmonsson

Horntjärnsbergets sydbrant består av brant och bitvis blockrik terräng. Kanske är det tack vare det som den urskogsartade barrskogen fått stå kvar genom seklerna. I reservatet kan du se brandskadade tallar och grovbarkade granar norr om den mer lättåtkomliga Horntjärnen. Reservatet gränsar i norr mot SCA:s stora mångfaldspark.

Naturskog med spår av bränder

Barrnaturskogen på Horntjärnberget har många spår av tidigare skogsbränder i form av brandstubbar och brandljud i de gamla tallarna. Brandljud är skador som träden fått av skogsbränder, men de har överlevt och kunnat fortsätta att växa. Det är dock mycket länge sedan det brann i området. Skogen i sluttningen har därför utvecklats till en fullskiktad naturskogsartad granskog. Det innebär att även de stora granarna har kronor som når ända ner i marken. Det finns ett rikligt inslag av gamla träd och god tillgång på död ved, stående och liggande i olika nedbrytningsstadier.

Uppe på toppen dominerar ännu tallarna med ett antal riktiga gamlingar i 400-årsåldern. Här är också tillgången på död tallved i form av torrakor (döda stående träd) riklig. Söder och väster om Horntjärnen finns yngre barrskog som också bär spår av brand. Det finns även mindre områden med sumpskog och myr. Lövträd är generellt sparsamt förekommande i reservatet.

Arter i reservatet

Bland ovanligare svamparter i området kan nämnas ullticka, rynkskinn, lappticka, doftskinn, granticka, tallticka, rosenticka och violmussling. Här växter också mossan vedtrappmossa och lavarna lunglav, dvärgbägarlav och violettgrå tagellav. Den sällsynta orkidén norna är tidigare funnen öster om tjärnen, men har inte rapporterats sedan 1970-talet.

Närliggande reservat

Ett par kilometer norrut ligger Bjursjöberget-Hålldammsberget:

Bjursjöberget-Hålldammsberget

Vedsvampen ullticka på granstam.

Ulltickan växer på grova omkullfallna granstammar med ännu kvarsittande bark. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark, men då ska risken för skador på mark och vegetation minimeras.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 30 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Sväng av från väg 331 vid Graningesjöns södra ände och kör västerut i drygt en kilometer. Ta vänster in på en skogsbilväg, följ denna i nästan 5 kilometer innan du svänger vänster igen. Fortsätt ytterligare drygt 1,5 kilometer så är du framme vid reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss