Lidberget

Utsikt över barrskogssluttning.

Vy från Lidberget. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Lidberget är ett litet naturskogsreservat som ligger högt i den nordöstra delen av Kramfors kommun. Området är framför allt skyddat för den rika förekomsten av laven långskägg.

Kalottberg med gamla granar

Lidberget är ett tydligt "kalottberg". Den högsta kustlinjen, det vill säga den högsta nivå som havets strandlinje nådde under den senaste istiden, ligger nedanför bergets topp. Så gott som hela reservatet är beläget på kalotten ovan högsta kustlinjen som inte har svallats av havets vågor.

Områdets centrala delar domineras av drygt 100-årig granskog med ett stort inslag av gamla senvuxna granar. I nordväst finns ett mindre aspbestånd med sällsynt rik förekomst av grova träd, torrträd och lågor (liggande döda träd). Framförallt av asp men även gran. Längst i väster består skogen av relativt gles blandskog med tall, gran och glasbjörk. I sydost slutar området med en bergsbrant med äldre tallar.

Långskägg och violettgrå tagellav

En raritet i Lidbergets naturreservat är den fridlysta laven långskägg. Den är påträffad på drygt 25 träd och detta var huvudorsaken till att området skyddades. Det är framförallt i granskogen i områdets centrala delar som du skall hålla ögonen öppna. Här finns flera så kallade moderträd, det vill säga träd med mycket riklig påväxt av långskägg.

I området finns även andra naturskogsknutna lavar, som violettgrå tagellav som betraktas som en följeart till långskägg.

Närliggande reservat

Inom en dryg kilometer ligger Edsbodskogen och Godgrubberget:

Edsbodskogen

Godgrubberget

Det julgransglitterliknande långskägget.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskägg känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång. Det påstås att långskägg är världens längsta lav och att den kan bli uppåt 10 meter lång.
 • Denna lav klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det innebär att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd. Den växer helst i fuktiga skogar i bergbranter med nord- eller nordostläge.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i Västernorrlands län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 31 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Ullånger kan du åka vägen mot Almsjönäs men ta av till höger efter nästan fyra kilometer. Fortsätt denna väg norrut på östra sidan Möckelsjön. När vägen gör en kraftig vänstersväng på sjöns norra sida (och en väg går in till höger) så har du reservatet cirka 500 meter ovanför på berget rakt norrut. Fortsätter du ytterligare cirka två kilometer så är det cirka 450 meter till reservatet rakt österut.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss