Smedsgården

De småkulliga ängsbackarna i Smedsgården är en fin representant för norra Alnöns rika flora. Gör ett besök på senvåren och njut av gullvivornas rika blomning. Men tänk på betesdjuren och håll hunden kopplad!

Brukade marker med stor artrikedom

Växtligheten i reservatet är ett resultat av flera 100 års brukande av jorden. Torra, torftiga backar och bergklackar gav inte mycket foder och man lät därför djur beta där. Svackor med tjockare och lite fuktigare jord slogs med lie som ängsmark. Den uppodlade jorden fanns i huvudsak runt kullarna på lägre nivåer med högre markfuktighet.

Området har både slagits med lie och betats av olika djur. Torra år gav backarna inget foder medan även kullarnas krön kunde slås under regniga somrar. Oftast efterbetades ängsmarken under hösten. Det var vid slutet av 1950-talet som området började växa igen, vilket hotade den artrika floran.

Den höga kalkhalten i berget visar sig i växtlighetens sammansättning. På den tunna och lätt uttorkade jorden finns många kalkälskande torrängsarter. De växter som präglar Smedsgården är starkt beroende av att marken hålls öppen av betande djur eller genom slåtter.

Gullviva och bergviol

Smedsgårdens backar är kända för sin rika förekomst av gullviva under senvåren. Då är området också fullt av andra vårväxter, till exempel smånunneört och vårlök. I svackorna växer sällsyntheter som bergviol och sandviol. Kring klippkanter kan du finna exempelvis nagelört, sanddraba och vårförgätmigej. Den sällsynta Mnemosynefjärilens larver lever på smånunneört. Den färdiga fjärilen kan ses flyga under några försommarveckor.

Gulmåra och darrgräs

Något längre fram, i slutet av juni, kommer den praktfullaste tiden då flertalet arter blommar. På kullarnas krön finns utpräglade torrängsväxter, till exempel femfingerört, vårfingerört, getrams, snårstarr, backnejlika, backglim och gulmåra. Nedanför den torraste marken växer till exempel backsmörblomma, rödkämpar, darrgräs, backruta och vårstarr. I svackorna dominerar högväxta örter, som hundloka, nejlikrot, backlök, midsommarblomster, rödsvingel och mörkt kungsljus. Torra år torkar backarna ut redan i slutet av juli och växtligheten gör då att platsen får ett överblommat och visset intryck.

Kartorna berättar om markanvändningen

Den äldsta kartan är från år 1759 (storskifte). Markanvändningen kan sedan följas på kartor från 1815, 1861 (laga skifte) och 1886. Det är intressant att fördelningen mellan åker och äng och den lågproduktiva backen förändras endast obetydligt under 200 år fram till 1950-talet. Gärdsgårdar, lador och odlingsrösen behåller sina lägen i huvudsak. Intressant är också att trädgårdslandet vid fårhuset legat på exakt samma ställe i över 200 år. Du kan själv titta på gamla kartor via Lantmäteriets webbplats:

Historiska kartor, Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De två ladorna har rustats upp och det gamla får och svinhuset har ställts i ordning sedan reservatet bildades.

Foto av kulliga ängsmarker med lite gula blommor.

Smedsgårdens naturreservat. Foto: Helene Öhrling

Besöksmål i närheten

Stornäset och Långharsholmen är andra besöksvärda naturreservat på norra Alnön.

Stornäset

Långharsholmen

Föreningslokalen Thor är ett skyddat byggnadsminne. Huset är ett mycket gott exempel på hur ett tidigt Folkets hus på landsbygden såg ut och är det tredje av sitt slag som uppförts i Sverige.

Föreningslokalen Thor

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Skada vegetationen genom att till exempel plocka eller gräva upp växter.
  • Köra motorfordon.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1982

Storlek: 4,2 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från E4 åker du mot Alnön. Kör över Alnöbron och åk sedan rakt fram i rondellen och följ vägskyltarna mot Stornäset. Smedsgården är skyltad från den vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss