Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Navarån

I Navarån finns ett av Sveriges mest skyddsvärda bestånd av den hotade flodpärlmusslan. Området är ganska lite påverkat av vägar, bebyggelse och flottledsrensningar. Det fina, naturliga vattendraget omges av naturskogar och myrar.

Flodpärlmusslor och ett rikt fiskbestånd

Navaråns vatten filtreras av uppskattningsvis drygt 200 000 flodpärlmusslor. En del av dessa är kortare än 5 centimeter och det finns sådana som är under 2 centimeter. Att det finns "småttingar" visar att musslorna föryngrar sig i naturlig omfattning. I Navarån finns fungerande bottendjurssamhällen, många olika sorters fisk och en god vattenkvalitet.

 • Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal. Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig. Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrlands län finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.
 • Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion :Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna ska kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring. Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över 100 år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.
 • Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan man ta bort vandringshinder så att lax och öring kan simma genom vattendraget igen.

I ån finns bland annat fiskarna öring, stensimpa och bäcknejonöga. Det har också hittat spår av bäver och utter i området. När ån användes för flottning skedde detta till stor del i rännor vid sidan av åfåran. Endast den allra översta delen av ån har rätats ut i samband med flottningen.

Sjön Navarn är rik på fisk med bland annat abborre, sik, lake, mört och gädda. Stor- och småspigg, nors och ett öringsbestånd finns också här. (Fiskekort krävs, området ingår i Holms fiskevårdsområde.) Sjön omges av skogsmark och här och var några sommarstugor. I sjön och ån sker provfiske och miljöövervakning av vattenkvalitén.

Flera 100 år gammal skog

Längs åns övre delar finns partier som är tydligt präglade av gammal skog. Vissa delar består mest av tall, andra av gran med inslag av asp och sälg. En del av tallarna är mer än 350 år gamla och på vissa av dem syns spår av äldre bränder.

Foto taget från luften av en å som ringlar fram omgivet av skog och myrar.

Navarån. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Bedriva nätfiske i Navarån samt inom 300 meter från Navaråns utlopp ur sjön Navarn.
 • Köra motordrivet fordon samt cykla, annat än på befintliga vägar för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte båttrafik och inte skoterkörning vintertid på sjöis, på körvägen väster om ån och över den centralt belägna bron. Förbudet gäller inte heller cykling på körvägen väster om ån.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan påverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang eller organiserad motorbåtstrafik utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 1086 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger mellan Stöde och Holm. Ådelen av reservatet återfinns strax öster om vägen, norr om den stora sjön Navarn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss