Navarån

- naturvatten med musslor

I Navarån finns ett av Sveriges mest skyddsvärda bestånd av den hotade flodpärlmusslan. Området är förhållandevis lite påverkat av vägar, bebyggelse och flottledsrensningar. Inom reservatet finns även smärre naturskogsartade partier och myrar.

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara ett förhållandevis ostört, naturligt fungerande vattensystem. Reservatet inkluderar ån med omgivande marker, samt sjön Navarn exklusive öarna. Flodpärlmusslan ska bevaras liksom övriga organismer typiska för ett naturligt fungerande vattendrag. Området ska också vara tillgängligt för allmänheten samt för forskning och undervisning.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Flodpärlmusslor och ett rikt fiskbestånd

Navaråns vatten filtreras av uppskattningsvis drygt 200 000 flodpärlmusslor. En del av dessa är kortare än 5 cm och det finns sådana som är under 2 centimeter. Att det finns "småttingar" visar att musslorna föryngrar sig i naturlig omfattning. I Navarån finns fungerande bottendjurssamhällen, många olika sorters fisk och en god vattenkvalitet.

I ån finns bland annat fiskarna öring, stensimpa och bäcknejonöga. Det har också hittat spår av bäver och utter i området. När ån användes för flottning skedde detta till stor del i rännor vid sidan av åfåran. Endast den allra översta delen av ån har rätats ut i samband med flottningen.

Sjön Navarn är rik på fisk med bland annat abborre, sik, lake, mört och gädda. Stor- och småspigg, nors och ett öringsbestånd finns också här. (Fiskekort krävs ingår i Holms fiskevårdsområde.) Sjön omges av skogsmark och här och var några sommarstugor. I sjön och ån sker provfiske och miljöövervakning av vattenkvalitén.

Flera hundra år gammal skog

Längs åns övre delar finns partier som är tydligt präglade av gammal skog. Vissa delar består mest av tall, andra av gran med inslag av asp och sälg. En del av tallarna är mer än 350 år gamla och på vissa av dem syns spår av äldre bränder.

Navarån. Foto: Jonas Salmonsson

Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal. Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig.  Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.

Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion. Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna skall kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring.

Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över hundra år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.

Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan man ta bort vandringshinder så att lax och öringen kan simma genom vattendraget igen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Bedriva nätfiske i Navarån samt inom 300 meter från Navaråns utlopp ur sjön Navarn.
 • Köra motordrivet fordon samt cykla, annat än på befintliga vägar för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte båttrafik och inte skoterkörning vintertid på sjöis, på körvägen väster om ån och över den centralt belägna bron. Förbudet gäller inte heller cykling på körvägen väster om ån.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan påverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang eller organiserad motorbåtstrafik utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 1086 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000