Storbacken

Gammal granskog med nerfallna träd.

Storbackens naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

I Storbacken finns en av Medelpads rikaste förekomster av långskägg. I den branta nordsluttningen växer denna sällsynta lav som girlanger i träden. Här finns också många andra naturskogsarter.

Naturskog med mycket död ved

Skogen i nordostsluttningen domineras av gran i åldrarna omkring 100-150 år men det finns även betydligt äldre granar. Död ved finns i olika nedbrytningsstadier. Under december 2013 fällde stormen Ivar cirka 6,5 hektar skog, vilket skapade mycket med död granved.

Sydsluttningen är mer brant och blockig än nordsluttningen. Med lite tur kan du få se huggorm som solar sig bland stenarna. Här finns mer lövträd som björk, sälg och grova aspar men även en hel del gamla tallar. Det finns gott om död ved även här.

Naturskogsarter

Förutom förekomsten av långskägg finns en hel del andra arter som är knutna till gamla granar eller död ved. Här finns till exempel svamparna rosenticka, gränsticka, rynkskinn, ullticka, violettgrå tagellav, violmussling och doftskinn.

På aspar kan du hitta aspgelélav, småflikig brosklav, lunglav och stor aspticka.

Långskägg som påminner om julgransglitter i granarna.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
  i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 62 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 11 kilometer nordväst om Ljustorp i Timrå kommun. Från Ljustorp fortsätter du cirka 10 kilometer nordväst mot Lagfors. Efter Lagfors och Lagforsdammen, kör du ytterligare cirka 2 kilometer och svänger därefter vänster in på skogsbilvägen mot reservatet. Kör ytterligare cirka 1,8 kilometer innan du tar av väster igen. Efter cirka 2 kilometer kommer du till en vändplan där det finns möjlighet att parkera.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss