Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storklocken

Ungefär tre kilometer söder om Bredbyn, på berget Storklocken, hittar du detta brandpräglade och lättvandrade skogsreservat. Nära bergets topp är det fin utsikt norrut mot Anundsjöbygden.

Brandpräglad tallskog

Reservatet är beläget på berget Storklockens nordvästra sida. Området domineras av en naturskogsartad, bitvis tydligt brandpräglad, tallskog. Högsta kustlinjen löper genom området. Ovanför denna linje dit havet nådde som högst, finns en trädbevuxen kalott täckt av osvallad morän. Under högsta kustlinjen breder kalspolade hällmarker ut sig.

Prästbordstallen

Området är generellt rikt på mäktiga gamla tallar, inte minst i fuktigare partier. I anslutning till den västra bäckravinen står den cirka 400 år gamla "Prästbordstallen". Den är med en omkrets på över tre meter en av länets grövre tallar. Du hittar den vid koordinaterna WGS84 decimal (latitud, longitud): 63,422022, 18,120920. I SWEFEF99: 7 036 406, 655 750.

Död ved ger artrikedom

Mängden död varierar kraftigt mellan olika områden. Inom de fuktigare partierna finns grandominerad naturskog med inslag av grova lövträd som asp. Där finns mycket av stående och liggande död ved. Exempel på arter som påträffats inom området är ullticka, tallticka, granticka, lunglav samt lappticka. De är samtliga knutna till naturskogsartade skogar, med grova dimensioner av både stående och liggande träd, samt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Fäbodtrakt

Det finns inga kända kulturhistoriska lämningar inom reservatet. Strax utanför i söder finns en fäbodlämning Gammbodarna och myren intill har fått namn efter fäboden.

Bild på grov tall.

Den grova Prästbordstallen har en omkrets på över 3 meter. Foto: Heléne Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 46 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Åk väg 917 söderut från Bredbyn. När du passerat över järnvägen svänger du höger in på en mindre skogsbilväg. Efter drygt 2,5 km på denna går en sämre väg in till vänster, uppför en brant backe. Skicket på denna väg kan vara dålig. Säkrast parkerar du någonstans tidigare och går sista biten upp till vändplanen och informationstavlan.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss