Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Snobergskogen

Detta naturreservat bjuder dig som besökare på en varierande terräng och naturskog. Området är ganska brant och blockigt, särskilt i övre delen av sluttningen.

Naturskog med blandade trädslag

Snobergskogen ligger ovanför högsta kustlinjen (den högsta nivå havet nått), på 290 till 370 meter över havet. Östra delen består av en delvis brant och rikblockig bergssluttning och den västra delen av ett mera flackt område med myr och bäckmiljöer. Skogen består till stor del av gammal, grandominerad naturskog. Det finns en varierande blandning av tall och björk samt enstaka sälgar. Det finns även ett parti där grov asp dominerar.

Gamla träd och död ved

Den brantare och blockiga delen av sluttningen har ett påtagligt inslag av mycket gamla tallar. Det finns även granar som är upp emot 200 år gamla. Mängden stående och liggande död ved är mestadels sparsam. Men längs bäcken i södra delen av området finns gott om granlågor (omkullfallna träd). Detta bedöms vara en lämplig livsmiljö för den starkt hotade insekten större barkplattbagge. Arten är ännu ej funnen i Snobergskogen, men är påträffad i de närbelägna reservaten Oringsjö och Nävernäsan.

Beigefärgad svamp på trädstam.

Ullticka. Foto: Pekka Bader

Artrikt

Naturskogsarter som du kan hitta i Snobergskogen är till exempel lunglav, garnlav, stor
aspticka, ullticka, rosenticka, violmussling, ostticka, rynkskinn och lappranunkel. Typiska gammelskogsfåglar som spillkråka, lavskrika, tjäder och järpe trivs i området.

Närliggande reservat

Strax österut ligger Nävernäsan med utsiktsberg samt raststuga och vindskydd med grillplats. Oringsjö naturreservat ligger en bit söder ut.

Oringsjö

Nävernäsan

Granskog med stenar och blåbärsris.

Snobergskogen. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon. genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 32 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 10 kilometer nordost om Näsåker. För att nå reservatet tar du i Näsåker vägen mot Grundtjärn. Ta sedan höger i Jansjö. Efter 4 kilometer passerar du byn Fängsjön och efter ytterligare cirka 1 kilometer når du reservatet. Vägen följer reservatets västra och södra gräns. I söder finns platser längs vägen där det går bra att parkera.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss