Snobergskogen

- naturskog i bergssluttning

Detta naturreservat bjuder dig som besökare på en varierande terräng och naturskog. Området är ganska brant och blockigt, särskilt i övre delen av sluttningen.

Syftet med reservatet

Reservatet är bildat för att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö; en lövrik barrnaturskog.

Naturskog med blandade trädslag

Snobergskogen ligger ovanför högsta kustlinjen (den högsta nivå havet nått), på 290 till 370 meter över havet. Östra delen består av en delvis brant och rikblockig bergssluttning och den västra delen av ett mera flackt område med myr och bäckmiljöer. Skogen består till stor del av gammal, grandominerad naturskog. Det finns en varierande blandning av tall och björk samt enstaka sälgar. Det finns även ett parti där grov asp dominerar.

Gamla träd och död ved

Den brantare och blockiga delen av sluttningen har ett påtagligt inslag av mycket gamla tallar. Det finns även granar som är upp emot 200 år gamla. Mängden stående och liggande död ved är mestadels sparsam. Men längs bäcken i södra delen av området finns gott om granlågor (omkullfallna träd). Detta bedöms vara en lämplig livsmiljö för den starkt hotade insekten större barkplattbagge. Arten är ännu ej funnen i Snobergskogen, men är påträffad i de närbelägna reservaten Oringsjö och Nävernäsan.

Ullticka. Foto: Pekka Bader

Artrikt

Naturskogsarter som du kan hitta i Snobergskogen är till exempel lunglav, garnlav, stor
aspticka, ullticka, rosenticka, violmussling, ostticka, rynkskinn och lappranunkel. Typiska gammelskogsfåglar som spillkråka, lavskrika, tjäder och järpe trivs i området.

Närliggande reservat

Strax österut ligger Nävernäsan med utsiktsberg samt raststuga och vindskydd med grillplats.

Snobergskogen. Foto: Helene Öhrling

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon. genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 32 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat