Sillmansåsen

- skogsreservat i södra Medelpad

Sillmansåsen. Foto: Jan Henriksson

I naturreservatet Sillmansåsen finns olika typer av barrnaturskog som under lång tid inte utsatts för skogsbruksåtgärder. Här kan du hitta arter som behöver äldre träd och död ved i sin livsmiljö.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Närmare bestämt ett varierat och till stora delar brandpräglat naturskogsområde med mycket döda stående och liggande träd och olika lövträd.

Brandspår och lövinslag

Historisk sett har de norrländska skogarna brunnit ganska ofta. Under 1900-talet har dessa bränder blivit allt mer sällsynta. Detta märks när man idag besöker Sillmansåsen. Du kan se spåren efter tidigare skogsbränder i form av så kallade brandljud (brandskador) på tallar och brända stubbar.

I nordsluttningen, ned mot Gimsjön, växer grandominerad skog med påtagligt inslag av löv som asp, sälg och björk. I framför allt de sydvästra delarna av reservatet finns flera talldominerade partier. Två områden med urskogsartad hällmarkstallskog finns, medan det i svackorna är mer grandominerat med en hel del lågor (liggande döda träd). I området finns flera mindre våtmarker och en bäck rinner från Sillmansmyran till Granån. I nordsluttningen ner mot Gimsjön finns flera dråg med örtvegetation.

Viktig död ved

I naturskogar finns vanligen gamla träd och en rikedom på död ved som lågor, stående döda träd, naturliga stubbar och högstubbar. Sådana saknas mer eller mindre i vanlig produktionsskog. Den döda veden och de gamla träden är förutsättningar för många arters överlevnad. Typiska fågelarter för denna typ av skog är tretåig hackspett, tjäder och järpe.

På omkullfallna trädstammar är naturskogsknutna arter som svamparna rynkskinn, gränsticka, rosenticka, blackticka och doftskinn påträffade.

Arter på lövträd

Bitvis finns gott om äldre sälgar med lunglav och olika njurlavar. Även doftticka och skrovellav är påträffad på sälg. På asparna växer bland annat småflikig brosklav och korallblylav. 2005 gjordes ett fynd av den mycket sällsynta vita asptickan på en asp i området.

Bränning planeras

Merparten av de grandominerade partierna ska få utvecklas fritt medan andra partier skall naturvårdsbrännas. Syftet med bränderna är att skapa död ved, underlätta för tallföryngring och gynna arter som kräver skogsbränder för sin överlevnad.

Tretåig hackspett häckar i barr- och blandskog med stort inslag av döda och döende träd. Foto: Jonas Salmonsson

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 146 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat