Stormyrskogen

- väglöst skogs- och myrlandskap

Stormyrskogen. Foto: Jonas Salmonsson

Stormyrskogen är ett stort naturskogs- och våtmarksområde i södra Medelpad nära gränsen mot Hälsingland. Här kan du vandra ostört och njuta av lugnet och tystnaden. I delar av reservatet är floran rik med bland annat många orkidéarter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att låta ett naturskogsområde utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer och utgöra ett referensområde för regional och nationell miljöövervakning/forskning. Det är även att bevara ett värdefullt myrområde i Naturvårdsverkets myrskyddsplan för Sverige.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet och som skyddsområde enligt fågeldirektivet.

Naturskog med död ved

Reservatet ligger i sin helhet mer än 400 meter över havet. Området är kuperat och varierat med myrar, skogspartier och ett flertal tjärnar. I nordvästra delen blåste ett område med skog helt ned 2011 under stormen Dagmar och även stormen Ivar drabbade reservatet.

Skogen är naturskogsartad med inslag av död ved som torrakor och lågor (omkullfallna träd). Den består till största del av granskog som har utvecklats fritt sedan dimensionshuggningarna i början av 1900-talet. Ett flertal träd har dock en ålder av mer än 200 år. Den senaste branden i området antas ha inträffat omkring 1870 i närheten av Tjärnbotten.

Ängsnycklar finns på Stormyran. Foto: Tomas Rydkvist

Orkidéer och naturskogsfåglar

I bäckdalen öster om Öratjärnsmyran växer kambräken och skogen är i vissa partier orkiderik med arter som brudsporre, tvåblad, nattviol och grönkulla. Inom reservatet finns ett flertal fågelarter som tillhör naturskogen. Du kan bland annat få se tretåig hackspett, spillkråka, slaguggla, järpe, tjäder, orre, trana och grönbena.

Stormyrans vegetation

Stormyran är en mycket variationsrik myr med alltifrån trädbevuxna, fattiga mossepartier till trädlösa rikkärrpartier. Huvuddelen av myren utgörs av ett strängflarksystem där vissa flarkar är upp till hektaren stora. Tuvsäv och blåtåtel dominerar de fastare partierna medan de blötare är mera varierade och består exempelvis av vitstarr, dystarr, vattenklöver och kallgräs.

Det finns också mera krävande arter som sumpnycklar, brunag, myggblomster samt ett flertal olika mossarter. I rikkärrspartierna kan man också hitta Kung Karls spira och ängsnycklar.

Stormyrtjärnen

Stormyrtjärnen är en näringsfattig skogssjö med steniga och sumpiga stränder. Den avvattnas via en bäck som mynnar i Tjärnbotten och sedan rinner vidare via Stormyrbäcken till Storulvsjön. Källflödena till Stormyran sker västerifrån via Svartjärnbäcken samt från Stormyrberget i norr och Öratjärnsåsen i sydväst. Vid Stormyrtjärnen har spår av utter setts.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka blommor, mossor, svampar eller lavar samt gräva upp växter. Bär och matsvamp får dock plockas.
  skada mark och block.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Cykla.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1997

Storlek: 422 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000