Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stormyrskogen

Omkullblåst granskog.

Stormyrskogen. Foto: Jonas Salmonsson

Stormyrskogen är ett stort naturskogs- och våtmarksområde i södra Medelpad nära gränsen mot Hälsingland. Här kan du vandra ostört och njuta av lugnet och tystnaden. Det finns inga markerade stigar eller andra anordningar men mobiltäckningen är rätt bra. Du kan finna din egen rundtur med hjälp av en kartapp. I delar av reservatet är floran rik med bland annat många orkidéarter.

Naturskog med död ved

Reservatet ligger i sin helhet mer än 400 meter över havet. Området är kuperat och varierat med myrar, skogspartier och ett flertal tjärnar. I nordvästra delen blåste ett område med skog helt ned 2011 under stormen Dagmar och även stormen Ivar drabbade reservatet.

Skogen är naturskogsartad med inslag av död ved som torrakor och lågor, det vill säga omkullfallna träd. Den består till största del av granskog som har utvecklats fritt sedan dimensionshuggningarna i början av 1900-talet. Men ett flertal träd har även en ålder av mer än 200 år. Den senaste branden i området antas ha inträffat omkring 1870 i närheten av Tjärnbotten.

Blommande rödvioletta orkidéer.

Ängsnycklar finns på Stormyran. Foto: Tomas Rydkvist

Orkidéer och naturskogsfåglar

I bäckdalen sydväst om Öratjärnåsen växer kambräken. Skogen i reservatet är i vissa partier orkiderik med arter som brudsporre, tvåblad, nattviol och grönkulla. Det finns ett flertal fågelarter som tillhör naturskogen. Du kan bland annat få se lavskrika, tretåig hackspett, spillkråka, slaguggla, järpe, tjäder, orre, trana och grönbena.

Stormyrans vegetation

Stormyran är en mycket variationsrik myr med alltifrån trädbevuxna, fattiga mossepartier till trädlösa rikkärrpartier och källkärr. Huvuddelen av myren utgörs av ett strängflarksystem där vissa flarkar är upp till hektaren stora. Tuvsäv och blåtåtel dominerar de fastare partierna medan de blötare är mera varierade och består exempelvis av vitstarr, dystarr, vattenklöver och kallgräs. Det finns också mera krävande arter som sumpnycklar, brunag, myggblomster samt ett flertal olika mossarter. I rikkärrspartierna kan man också hitta Kung Karls spira och ängsnycklar. Myrarna i reservatet nyttjades en gång i tiden som slåttermark av närliggande finnbyar.

Stormyrtjärnen

Stormyrtjärnen är en näringsfattig skogssjö med steniga och sumpiga stränder. Den avvattnas via en bäck som mynnar i Tjärnbotten och sedan rinner vidare via Stormyrbäcken till Storulvsjön. Källflödena till Stormyran sker västerifrån via Svartjärnbäcken samt från Stormyrberget i norr och Öratjärnsåsen i sydväst. Vid Stormyrtjärnen har spår av utter setts.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka blommor, mossor, svampar eller lavar samt gräva upp växter. Bär och matsvamp får dock plockas.
  skada mark och block.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Cykla.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1997

Storlek: 422 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ligger på gränsen mellan Sundsvalls kommun och Ånge kommun. Lättast når du området genom att från E14 i Torpshammar ta vägen söderut förbi Flataklocken mot Hassela. Du tar dig in i området via en skogsbilväg som går västerut strax norr om Hälsingegränsen.

Det är bra att ha med mobilapp, GPS eller karta och kompass för att hitta i området.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss