Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björntjärnsskogen

2013 utvidgades tidigare Björntjärns naturreservat rejält och bytte samtidigt namn till Björntjärnsskogen. I reservatet finns både gammal granskog i nordost och även fina tallskogar. Har du fiskekort kan du fiska i Björntjärn. Här finns också trevliga stigar att följa och rastplatser att vila på.

Död ved och sällsynta arter

I nordost finns gammal granskog med gott om liggande döda granar. De är i olika stadier av nedbrytning. Resten av det ursprungliga reservatet utgörs mest av 300-årig tallskog. Död tallved finns främst som stående träd men även som grova omkullfallna stammar. Inom hela reservatet kan man se spår av tidigare skogsbränder. De brandpräglade skogarna ska bevaras och återskapas genom att göra planerade naturvårdsbränningar.

Den rikliga tillgången på död ved ger en lämplig miljö för många sällsyntare svamp och lavarter. Här finns exempelvis harticka, ullticka, korall- och blå taggsvamp samt granticka. Den starkt hotade svampen auroraskinn har här påträffats en gång. Det är det enda fyndet i landet.  Skrovellav, dvärgbägarlav och lunglav är exempel på lavarter som finns här.

Sällsynt bagge och gammelskogsfåglar

En annan sällsynthet är skalbaggen skrovlig flatbagge. Denna skalbagges larver lever i död tallved som börjat brytas ned av svamparna timmerticka eller citronticka. Skrovlig flatbagge är hittad på ett tiotal platser i vårt län.

Tretåig hackspett och lavskrika är exempel på fåglar som trivs i gamla skogar som den här.

Bild på den grå och orangefärgade fågeln lavskrika.

Lavskrika. Foto: Jonas Salmonsson

Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yvig fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast. Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.

I norra Sverige har lavskrikan kallats "koxik", vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka" som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 

Fiske och annat friluftsliv

Björntjärnsskogen har stort värde för friluftslivet. Det finns rastplats med bänkar och bord uppsatta i anslutning till vägen, cirka 50 meter innanför reservatets nordvästra hörn. Härifrån går en markerad stig fram till Björntjärnen. Delar av stigen är spånglagd.

Björntjärnen ingår i Stensjö kortfiskeområde. I tjärnen har öring planterats. Hela kortfiskeområdet omfattar elva närbelägna sjöar och tjärnar. Ett flertal vindskydd, grillplatser och stugor finns runt sjöarna. Området är på grund av detta ett välbesökt område. Här ligger även Stensjöskogarnas naturreservat.

Stensjöskogarnas naturreservat

Björntjärnen. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1983, utökat 2013

Storlek: 85 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av)

Hitta hit

Söder om Alby efter väg 83 vid Albybyn ta vägen över Ljungan och köra västerut mot Byberget. I Byberget tar du av ner mot sjön, kör vidare mot Stensjön. Efter knappt åtta kilometer kommer du till en fyrvägskorsning, fortsätt rakt fram västerut. En vägvisare visar sedan på avtaget in mot Björntjärns naturreservat. Söderifrån kör du från byn Säter öster om Haverö. Kommer du söder ifrån (väg 315) tar du skogsbilvägen norrut förbi Säterbodarna och Tjärusjöstugan vid Stor-Tjärusjön. Drygt två kilometer norr om Tjärusjöstugan finns fyrvägskorsningen med vägvisare mot avtaget in mot Björntjärns naturreservat.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss