Björntjärnsskogen

- utvidgat naturskogsreservat

2013 utvidgades tidigare Björntjärns naturreservat rejält och bytte samtidigt namn till Björntjärnsskogen. I reservatet finns både gammal granskog i nordost och även fina tallskogar. Har du fiskekort kan du fiska i Björntjärn. Här finns också trevliga stigar att följa och rastplatser att vila på.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö som har mycket av döda stående träd och äldre träd.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Död ved och sällsynta arter

I nordost finns gammal granskog med gott om liggande döda granar. De är i olika stadier av nedbrytning. Resten av det ursprungliga reservatet utgörs mest av 300-årig tallskog. Död tallved finns främst som stående träd men även som grova omkullfallna stammar. Inom hela reservatet kan man se spår av tidigare skogsbränder. De brandpräglade skogarna ska bevaras och återskapas genom att göra planerade naturvårdsbränningar.

Den rikliga tillgången på död ved ger en lämplig miljö för många sällsyntare svamp och lavarter. Här finns exempelvis harticka, ullticka, korall- och blå taggsvamp samt granticka. Den starkt hotade svampen auroraskinn har här påträffats en gång. Det är det enda fyndet i landet.  Skrovellav, dvärgbägarlav och lunglav är exempel på lavarter som finns här.

Sällsynt bagge och gammelskogsfåglar

En annan sällsynthet är skalbaggen skrovlig flatbagge. Denna skalbagges larver lever i död tallved som börjat brytas ned av svamparna timmerticka eller citronticka. Skrovlig flatbagge är hittad på ett tiotal platser i vårt län.

Tretåig hackspett och lavskrika är exempel på fåglar som trivs i gamla skogar som den här.

Lavskrika. Foto: Jonas Salmonsson

Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yvig fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast. Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.

I norra Sverige har lavskrikan kallats "koxik", vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka" som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 

Fiske och annat friluftsliv

Björntjärnsskogen har stort värde för friluftslivet. Det finns rastplats med bänkar och bord uppsatta i anslutning till vägen, cirka 50 meter innanför reservatets nordvästra hörn. Härifrån går en markerad stig fram till Björntjärnen. Delar av stigen är spånglagd.

Björntjärnen ingår i Stensjö kortfiskeområde. I tjärnen har öring planterats. Hela kortfiskeområdet omfattar elva närbelägna sjöar och tjärnar. Ett flertal vindskydd, grillplatser och stugor finns runt sjöarna. Området är på grund av detta ett välbesökt område. Här ligger även Stensjöns naturreservat.

Stensjöns naturreservat

Björntjärnen. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1983, utökat 2013

Storlek: 85 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av)