Nipsippan i Nässjö by

- blomsterspecialitet i Ramsele

Nipsippan är en ovanlig växt som i Sverige endast finns i Ramsele och på Gotland. Här i Nässjö finns en av de största förekomsterna i ett reservat med blomsterrik ängsmark.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att för framtiden bevara och vårda ett område av äldre odlingslandskap med dess höga natur- och kulturvärden samt att bevara ett livskraftigt bestånd av nipsippa genom anpassad skötsel. Målet är också att ge allmänheten möjlighet att besöka nisippans växtplats.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Nipsippan i Ramsele

Nipsippan är en flerårig och blommar med blålila blommor i mitten eller slutet av maj. I Ångermanland finns nipsippan idag endast i några områden i närheten av Ramsele. Oftast växer den i torra nipsluttningar, vägkanter och gles tallskog. Här i Nässjö finns den även på artrik ängsmark.

Länsstyrelsen och kommunen övervakar nipsippan genom årlig räkning av blommor på de kända växtplatserna.

Artrik hackslått

Reservatet består av en stenig ängsmark, en så kallad hackslåttmark i sydsluttning. Det ingår även en gammal slåttervall och en liten talldunge. Hackslåtten har hedvegetation som domineras av gräs som kruståtel, ängsgröe och bergrör med inslag av ris. Många mindre vanliga ängsarter kan du hitta här. Till exempel kattfot, vanlig låsbräken, fältgentiana, slåtterfibbla, vårfingerört, backnejlika och revfibbla.

Ängsblommor i Nässjö. Foto: John Granbo

Nipsippan är en flerårig vacker ört med blålila blommor. Den finns i Sverige endast i Ramsele och på Gotland. Arten räknas som sårbar, är fridlyst och har fått ett eget åtgärdsprogram.

I sydvända nipbranter blommar nipsippan redan före mitten av maj annars i mitten eller slutet av maj. Den trivs på underlag av mo och mjäla i torra nipsluttningar, vägskärningar, vägkanter, i gles tallskog och på ängsmark. Arten är känd från Ramsele och Ådalslidens socknar sedan mitten på 1800-talet.

Nipsippans frön anses vara vindspridda men då de är relativt stora och tunga har de dålig "flygförmåga". Fröna antas vara kortlivade men vissa data tyder på att fröna har god grobarhet efter ett år i rumstemperatur. Nipsippan har en god förmåga att nyetablera sig på blottad mark, till exempel grusiga vägskärningar och i naturliga rasmarker. De enskilda plantorna uppges kunna bli mycket gamla.

Vilken påverkan bränder har för arten är inte helt klarlagt. Erfarenheter från Finland tyder på att arten är brandgynnad, medan erfarenheter från Gotland tyder på motsatsen. Den nära släktingen mosippa är känd som en brandgynnad växt.

Längre tillbaka har nipsippa även funnits i Näsåker, Helgum, Österås och Gudmundrå men där har nipsippan helt försvunnit. Uppgrävning har varit en stor anledning till försvinnandet.


Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Plocka blommor, svamp, mossor eller lavar på annat sätt skada vegetationen.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 1,7 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000