Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Getingstaliden

Getingstaliden. Foto: Per Sander

Getingstaliden är ett naturskogsområde med många gamla träd och god tillgång på hänglavar. Här finns sällsynta lavarter som långskägg och violettgrå tagellav.

Gammal granskog i höjdläge

Granskogen är olikåldrig och i vissa partier finns ett påtagligt inslag av gamla träd, bland annat granar som är nära 300 år. Lövandelen är mestadels låg. Men det förekommer mer lövrika partier, bland annat längst i väster där det står ett flertal grova aspar.

I delar av reservatet finns frodvuxna granar och högörter i fältskiktet. Andra delar är mer senvuxna, med granar av höjdlägestyp. I stora delar av området finns ganska gott om äldre avverkningsstubbar och förmodligen har skogen blädats i början av 1900-talet för att därefter ha stått orörd.

Hänglav och vedsvamp

Granen är det dominerande trädslaget i reservatet. Som i de flesta gammelskogar finns det olika hänglavar i träden. Vanligast är den gulaktiga garnlaven men även olika skägglavar och tagellavar förekommer. På några granar växer det sällsynta och utrotningshotade långskägget. Det är större chans att du ser långskäggets följeart violettgrå tagellav. 

Bitvis finns rikligt med döda liggande träd, så kallade lågor. På granlågorna lever arter som lappticka, rosenticka, doftskinn, blackticka och rynkskinn.

Gammelskogens fåglar

Områdets orördhet och den relativt rika tillgången på död ved gör att både tretåig hackspett och spillkråka trivs. Har du tur får du se eller höra dem även om spåren efter dem troligtvis är enklare att se. Den tretåiga hackspetten gör bland annat karaktäristiska ringar runt stammar medan spillkråkan gör stora hål vid basen på framförallt granar. En annan fågel som observerats i området är den numera sällsynta lavskrikan.

 • Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yviga fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast.
 • Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.
 • I norra Sverige har lavskrikan kallats koxik, vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka" som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 

Lavskrika. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 71 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Getingstaliden ligger mellan Gideå och Björna. Om du kör mellan samhällena svänger du söderut i byn Svedje mot Västerlandsjö. Kör igenom byn Sunnansjö och efter 1,5 kilometer svänger du till höger mot Getingsta. Efter cirka 900 meter går en skogsbilväg in mot reservatet på högra sidan av vägen. Denna väg är bommad så det blir 3,5 kilometers promenad innan du är framme vid reservatet. Kommer du från Örnsköldsvik finns en alternativ väg. Kör väg 352 norrut mot Björna. I Peresjö, cirka åtta kilometer innan Björna, svänger du höger mot Grytsjö och Getingsta. Kör igenom båda byarna. 1,7 kilometer efter Getingsta går den bommade skogsbilvägen in mot reservatet på vänstra sidan av vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss