Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granliden

Granliden är ett naturskogsartat granskogsområde med en hel del arter som är knutna till död ved. Du når reservatet via vägen som löper i reservatets norra kant.

Brandpåverkad nordsluttning

Granlidens nordsluttning domineras av barrblandskog. Flera fuktdråg, där vatten åtminstone vissa delar av året rinner, finns utmed sluttningen. I norr rinner Svartsjöbäcken. Mellan bäcken och den naturskogsartade skogen finns ett smalt myrstråk.

Området utgörs av grandominerad blandskog med bitvis stort inslag av tall, björk och asp. Spritt i hela området finns sälgar i olika dimensioner och äldre tallar. Sluttningen är brandpräglad efter en skogsbrand någon gång under 1800-talet. De fuktigare partierna har troligen undgått brand. Spår efter branden syns tydligt i form av brandljud (skador) i de gamla tallarna och det finns även spridda gamla brandstubbar.

Lavar och vedsvampar

Som i de flesta gammelskogar finns det gott om naturskogsknutna arter i Granliden. På äldre granar växer ibland gammelgranskål. På gamla sälgar finns lunglav, ofta tillsammans med stuplav. Två andra arter på sälg är doftticka och skrovellav. En raritet i Granliden är liten aspgelélav som växer på asp. En annan art som är knuten till asp är den relativt ovanliga stora asptickan.

I skogen finns gott om granlågor (liggande döda träd) i olika grovlekar och nedbrytningsstadier. Dessa är huvudsakligen rötade av klibbticka men även ovanligare svamparter växer på dem. Rynkskinn, doftskinn, rosenticka, lappticka, violmussling och gränsticka är alla sådana exempel.

Barkplattbagge och hackspettar

Den rika tillgången på död ved av olika trädarter, ger goda förutsättningar för en rik skalbaggsfauna. I reservatet är den mycket sällsynta skalbaggen större barkplattbagge funnen. I området kan du se spår efter både spillkråka och tretåig hackspett.

Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen. Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.

Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.

Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

En stor svart skalbagge.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

Gran- och tallskog.

Granliden. Foto: Per Sander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 90 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ta riksväg 352 norrut från Örnsköldsvik. Strax norr om Korsbyn svänger du av mot Locksta och Vändåtbergets naturreservat. Före Locksta tar du av mot vänster och kör cirka sju kilometer. Efter att du kört över bron över Svartsjöbäcken, svänger du vänster och kör cirka två kilometer till.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss