Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mossaträsk-Stormyran

Vidsträckt myr med tjärn i bakgrunden.

Mossaträsk-Stormyran. Foto: Jonas Salmonsson

Mossaträsk-Stormyran i Solberg är kanske länets finaste fågelmyr. Fågelrikedomen är stor både till antalet arter och individer. Granskogssiluetten, himlens spegling i myrgölarna och myggsurret gör en natt på myren till en vacker och säregen upplevelse. Myren är upptaget på den så kallade Ramsarlistan över världens mest skyddsvärda våtmarker och vattenmiljöer.

Sträng-flarkmyr

Mossaträsk-Stormyran är ett av länets största skogs- och myrkomplex på 425-460 meters höjd. Det är mosaiken av myrar, sump- och fastmarksskogar som gör området så värdefullt. Våtmarken består två långa smala myrarmar mot nordväst och två bredare myrarmar mot sydost, där det förekommer flera fastmarksholmar.

Myren är en så kallad sträng-flarkmyr med stora vattenfyllda flarkar. I nordväst är flarkarna smala men de blir större och större mot sydost. Många av flarkarna är helt vattenfyllda och vegetationslösa, andra har en gles vegetation med ängsull, flask- och dystarr. Andra typer av flarkar domineras av vitstarr oftast tillsammans med sträng- och dystarr. Flertalet av strängarna är risbevuxna och på många växer tallar och lågvuxna granar.

Omgivande skog

Myrens ytterkanter består mestadels av öppna vitmossemattor. Där finns stora andelar skogskärr, sumpskogar och på myren fastmarksholmar. Myren kantas av rikligt med död ved och övergången mellan myr och fastmark är många gånger diffus. Kolade trädrester och högstubbar visar att skogen i omgivningen tidigare brunnit. Frånsett några sena avverkningar i norr och sydväst så är myrens omgivningar väldigt lite påverkade av modernt skogsbruk.

Rikt fågelliv

Fågellivet på myren är rikt med häckande brushane, dvärgbeckasin och myrsnäppa som skyddsvärda arter. Andra arter som noterats är till exempel sångsvan, sädgås, enkelbeckasin, småspov, tofsvipa, ljungpipare, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena samt gök. Ett besök i maj eller juni erbjuder en mängd fågelläten. Intressantast är kanske dvärgbeckasinens spel. Det liknas med en avlägset galopperande häst över en träbro.

Tätheten av fågel på myren taxerades 1984, 2002 och 2015. Rapporten från denna inventering finner du under rubriken Mer information.

Brushane. Foto: Pekka Bader

 • Flark är en sorts fördjupning i myrar, vanligen sluttande i nordliga områden. Flarkarna är i regel långsträckta och avgränsas ofta av så kallade strängar. Ofta är de orienterade längs höjdkurvorna.
 • Flarkar i kärr uppträder ofta i stort antal i långa stråk med olika starrarter, ängsull och vattenklöver. Flarkgölar är djupa flarkar med ständig vattenspegel. Flarkar anses bildas genom att organisk substans bryts ned hastigare och kraftigare på en del platser (bildar flarkar) än på andra (bildar strängar). Till processen bidrar möjligen ispressning som lyfter upp strängarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar, kärlväxter eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljö.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter, med undantag av motorbåt.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 900 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet kan nås från flera olika håll. Från riksväg 90 mellan Junsele och länsgränsen tar du av i Gulsele mot Degersjö. Efter cirka en mil, tar du skogsbilvägen norrut fram till en vändplan.

Kommer du från Sagavägen, väg 348 mellan Solberg-Åsele, finns en vägskylt som leder dig mot Degersjö varifrån du därefter tar samma skogsbilväg. Du kan också ta av från Sagavägen i Käl cirka 15 kilometer väster om Solberg till vägslutet i byn Mossaträsk.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss