Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långsjöberget

Gles barrskog.

Långsjöberget. Foto: Per Sander

Detta naturskogsreservat ligger på två bergssluttningar ned mot Långsjön. Från bergen är det på ett par ställen fin utsikt över sjön och det omgivande landskapet.

Lövrik barrskog med död ved

Skogen i området domineras av grannaturskogskog. Inslaget av lövträd som björk, asp, och sälg är stort. Ett par mindre talldominerade områden finns också. Rörligt markvatten skapar rikare förhållanden i delar av sluttningen.

I naturskogar finns vanligen gamla träd och en rikedom på död ved som lågor (liggande döda träd), döda träd, naturliga stubbar och högstubbar. Detta är en förutsättning för många arters överlevnad. 

Arter i naturskogen

Här i Långsjöbergets naturreservat finns gott om lågor och stående död eller döende ved av framförallt gran. På lågorna växer svamparna rosenticka, rynkskinn, doftskinn, harticka och blackticka. På sälg växer svampen doftticka samt lunglav och olika njurlavar. Lunglav förekommer även på asp och björk. Andra naturskogslavar i området är skrovellav och korallblylav.

Den rika tillgången på död ved gör att det även finns goda förutsättningar för en rik vedlevande insektsfauna.

Gulvita dofttickor.

Den väldoftande dofttickan växer på gamla sälgar. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 81 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Ta väg 331 norr om Helgum samhälle. Kör norrut, och precis när du är mellan byarna Ås och Rådom tar du skogsbilvägen som går in på höger sida. Kör cirka sju kilometer och sväng därefter höger. Fortsätt ytterligare en dryg kilometer så är du framme vid parkeringen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss