Långsjöberget

- nordsluttning med gammelskog

Långsjöberget. Foto: Per Sander

Detta naturskogsreservat ligger på två bergssluttningar ned mot Långsjön. Från bergen är det på ett par ställen fin utsikt över sjön och det omgivande landskapet.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett relativt opåverkat skogsområde med ett flertal naturskogsknutna arter.

Lövrik barrskog med död ved

Skogen i området domineras av grannaturskogskog. Inslaget av lövträd som björk, asp, och sälg är stort. Ett par mindre talldominerade områden finns också. Rörligt markvatten skapar rikare förhållanden i delar av sluttningen.

I naturskogar finns vanligen gamla träd och en rikedom på död ved som lågor (liggande döda träd), döda träd, naturliga stubbar och högstubbar. Detta är en förutsättning för många arters överlevnad. 

Arter i naturskogen

Här i Långsjöbergets naturreservat finns gott om lågor och stående död/döende ved av framförallt gran. På lågorna växer svamparna rosenticka, rynkskinn, doftskinn, harticka och blackticka. På sälg växer svampen doftticka samt lunglav och olika njurlavar. Lunglav förekommer även på asp och björk. Andra naturskogslavar i området är skrovellav och korallblylav.

Den rika tillgången på död ved gör att det även finns goda förutsättningar för en rik vedlevande insektsfauna.

Den väldoftande dofttickan växer på gamla sälgar. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 81 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat