Långmyrberget

- grannaturskog med långskägg

Långmyrbergets naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

I de inre gränstrakterna mellan Härnösand och Kramfors finns ett flertal naturreservat med äldre granskog. Dessa skogar utgör ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I Långmyrberget finns en stor förekomst av arten och många andra naturskogsarter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Närmare bestämt ett grandominerat naturskogsområde med inslag av lövträd samt tillhörande våtmarker och vatten. Syftet är även att bevara en stor förekomst av den hotade laven långskägg.

Varierad natur

Förutom grannaturskog så finns på höjderna inslag av hällmarkstallskog, med tallar upp emot 200 år gamla. I området finns även fuktigare partier med myrar samt en bäck, Stenbitbäcken. Skogen i reservatet är olikåldrig och bördig. Partier av mer senvuxen karaktär (som växer långsamt) finns främst vid myrkanter och på hällmarker.

Äldre träd och död ved

Åldersspridningen är stor med en medelålder på cirka 120 år men det finns även granar som är kring 200 år gamla. Det finns ganska gott om död ved med lågor (omkullfallna träd) i olika nedbrytningsstadier och grovlek. Det är även en del lövträd, främst björk, i delar av reservatet.

Långskägglav

Hänglavar förekommer rikligt och området har en stor förekomst av den hotade laven långskägg. Långmyrberget ligger i ett av de rikligaste kärnområdena för långskägg i landet. Ungefär 250 träd med långskägg har rapporterats från området.

Andra naturskogsarter

Förutom långskägg har även många andra mindre vanliga arter knutna till gammelskog påträffats. Andra lavar är exempelvis aspgelélav, violettgrå tagellav, garnlav och lunglav. Svampar som noterats är bland annat gammelgransskål, rosenticka, doftskinn, ullticka, lappticka, ulltickeporing, rynkskinn och blackticka. Tretåig hackspett är en typisk fågel i denna skogsmiljö.

Med signalarter menas mer vanliga arter som signalerar att naturvärdet är högt. Här finns exempelvis kattfotslav, stuplav, dvärgtufs, vågig sidenmossa och filtrundmossa. Dessa är främst knutna till naturskogsartade granskogar med grova dimensioner av både stående och liggande träd, samt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Kulturhistoriska lämningar

I nordvästligaste delen av reservatet finns kulturhistoriska lämningar i form av Ramsjöbodarna. Det är en fäbodlämning bestående av tio husgrunder, varav sju stycken med spismursrester samt några med stenfot. Namnet anger att denna stora fäbod hörde till Ramsjö by en gång i tiden. Att flytta boskapen för sommarbete vid fäboden var en promenad på över en mil från byn.

Närliggande reservat

Bara några hundra meter söderut ligger Surpussbergets naturreservat. Och några kilometer västerut finns Storvattenkullen-Bjuktemyrberget.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan
  länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 110 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat