Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långmyrberget

Granskog med mycket med hänglavar.

Långmyrbergets naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

I de inre gränstrakterna mellan Härnösand och Kramfors finns ett flertal naturreservat med äldre granskog. Dessa skogar utgör ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I Långmyrberget finns en stor förekomst av arten och många andra naturskogsarter.

Varierad natur

Förutom grannaturskog så finns på höjderna inslag av hällmarkstallskog, med tallar upp emot 200 år gamla. I området finns även fuktigare partier med myrar samt en bäck, Stenbitbäcken. Skogen i reservatet är olikåldrig och bördig. Partier av mer senvuxen karaktär (som växer långsamt) finns främst vid myrkanter och på hällmarker.

Äldre träd och död ved

Åldersspridningen är stor med en medelålder på cirka 120 år men det finns även granar som är kring 200 år gamla. Det finns ganska gott om död ved med lågor (omkullfallna träd) i olika nedbrytningsstadier och grovlek. Det är även en del lövträd, främst björk, i delar av reservatet.

Långskägglav

Hänglavar förekommer rikligt och området har en stor förekomst av den hotade laven långskägg. Långmyrberget ligger i ett av de rikligaste kärnområdena för långskägg i landet. Ungefär 250 träd med långskägg har rapporterats från området.

Andra naturskogsarter

Förutom långskägg har även många andra mindre vanliga arter knutna till gammelskog påträffats. Andra lavar är exempelvis aspgelélav, violettgrå tagellav, garnlav och lunglav. Svampar som noterats är bland annat gammelgransskål, rosenticka, doftskinn, ullticka, lappticka, ulltickeporing, rynkskinn och blackticka. Tretåig hackspett är en typisk fågel i denna skogsmiljö.

Med signalarter menas mer vanliga arter som signalerar att naturvärdet är högt. Här finns exempelvis kattfotslav, stuplav, dvärgtufs, vågig sidenmossa och filtrundmossa. Dessa är främst knutna till naturskogsartade granskogar med grova dimensioner av både stående och liggande träd, samt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Kulturhistoriska lämningar

I nordvästligaste delen av reservatet finns kulturhistoriska lämningar i form av Ramsjöbodarna. Det är en fäbodlämning bestående av tio husgrunder, varav sju stycken med spismursrester samt några med stenfot. Namnet anger att denna stora fäbod hörde till Ramsjö by en gång i tiden. Att flytta boskapen för sommarbete vid fäboden var en promenad på över en mil från byn.

Närliggande reservat

Bara några 100 meter söderut ligger Surpussbergets naturreservat. Och några kilometer västerut finns Storvattenkullen-Bjuktemyrberget.

Surpussbergets naturreservat

Storvattenkullen-Bjuktemyrberget

Långskägget påminner om julgransglitter.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fäster fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 110 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger väster om Selasjön, cirka 14 kilometer väster om Ramvik. För att nå reservatet, kör du väg 738 mellan Gussjö och Kramfors. Och i höjd med Selasjön, strax söder om byn Storsela, svänger du västerut. Följ skogsbilvägen i cirka en kilometer så har du reservatet på vänster sida om vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss