Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Halsviksravinen

Den frodiga lövskogsravinen Halsviksravinen ligger i Nordingrå i Världsarvet Höga Kusten. Här kan du vandra under försommaren med sjungande gärdsmyg, grönsångare och svarthätta och njuta av dofterna och blomsterprakten. Uppmärkta stigar leder dig runt i området och i viken finns en fin sandstrand.

Ett besök i reservatet

I Halsviksravinen finns fina stigar att vandra runt i reservatet. Den lummiga skogen inbjuder till ett spännande besök, både för botanister och barnfamiljer. Under ett besök i reservatet kan du hitta många spännande arter. Över 260 kärlväxter har hittats här. Nere i viken finns en liten sandstrand.

Vår och sommar är den finaste tiden att besöka reservatet eftersom skogen är frodig och många växter blommar. Tänk dock på att vägen till reservatet inte plogas och på grund av det skuggiga läget kan det dröja innan all snö är borta på våren.

Olika blomningstider

Ett besök i reservatet på våren är en vacker upplevelse. Mängder av blåsippor breder ut sig som en matta på vissa ställen. Även vitsippa, vårlök, smånunneört, tibast, underviol och skuggviol står i blom under samma tid. Vid midsommartid börjar blomningen för arter som myskmadra och tandrot. I slutet av juni och början av juli blommar de flesta av de övriga växterna. Vill du se hässleklocka och skogsfru i blomning är slutet av juli och början av augusti den rätta tidpunkten.

Sydliga arter

Inslaget av växter som egentligen hör hemma längre söderut i landet är påfallande stort i Halsviksravinen. Tandrot funnen endast på tre platser i Ångermanland, förekommer rikligt inom ett större område i reservatet. Vårärt är ett påfallande växtinslag när man går ner i ravinen. Hässleklocka, mycket sällsynt i Ångermanland, växer här i en ovanlig vit färgvariant.

Skogssvingel, ett i dessa trakter sällsynt gräs, finns rikligt i reservatets övre västra sluttning. Andra sydliga arter som förekommer är myskmadra, skogssallat, vitsippa, springkorn, try och lönn. I reservatet förekommer också skuggviol som tillhör en östlig artgrupp som hör hemma i alla möjliga miljöer och ofta utom sina förekomster i landets mellersta delar också finns i sydöstra Norge.

Orkidéer

Många orkidéarter är påträffade inom reservatet, till exempel knottblomster, myggblomster och nästrot. Även den nyckfulla skogsfrun påträffas här, dock med stora årliga variationer i antal. Ett anmärkningsvärt växtfynd utgörs av sumpnyckeln som på Halsviksmyran växer på den enda kända kustlokalen i Ångermanland.

Rikt fågelliv

I Halsviksravinen trivs många djur. Särskilt fågellivet är rikt. I området finns både barrskogens fåglar och de arter som är mer beroende av lövskog. Särskilt viktig för fåglarna är den lundartade lövskogen med en undervegetation av buskar och högre örter. Här trivs trastar och sångare, och fågelsången brukar vara intensiv under försommaren. Karaktäristiska fåglar är svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare och rödvingetrast. De för våra trakter lite ovanligare arterna gärdsmyg, lundsångare, härmsångare och mindre flugsnappare har observerats.

Exempel på mer barrskogsberoende arter är tjäder, duvhök, ringduva, rödhake, järnsparv, gransångare, grönsiska och korsnäbbar. Ångermanlands landskapsfågel gråspett förekommer också i Halsviksravinen liksom hackspettarna spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett. Hela området är viktigt för kustfågel och utgör rastlokal för flera arter.

Havsmiljön

Även i havet finns höga naturvärden. På de grunda bottnarna i Halsviken leker abborre och gädda. Halsviksravinens marina miljöer utgörs av block/stenbotten närmast stranden och mjuka bottnar djupare ned. Floran domineras av nateväxterna borstnate och ålnate på djup mellan 2-4,5 meter. Närmast ytan dominerar trådslick/molnskick, men även axslinga förekommer. Brunalgen ishavstofs växer på stenar ända ner till 12,5 meters djup.

Havsstranden är mycket artrik med många speciella och sällsynta arter. Här växer arter som axslinga, strandkrypa, knutnarv, strandvänderot, hästskräppa, och kärrfibbla.

Rödbergsudden

I den senast tillkomna delen av reservatet i norr växer en lövträdsrik, frodig barrnaturskog. Inget skogsbruk har bedrivits här på en längre tid, något som är ovanligt i dessa trakter. Därför finns här rikligt med liggande och stående död ved. På den döda veden lever svamparter som rynkskinn, rosenticka, ullticka och kötticka. Det finns gott om asp, som ofta är bevuxna med aspgelélavar, lunglav, korallblylav och stor aspticka.

Även i denna del av reservatet finns mer krävande örter som stor blåklocka, skogssallat, svart trolldruva, blåsippa, vårärt och dvärghäxört. Även ovanliga marksvampar förekommer som orange taggsvamp och flera arter korallfingersvampar. I bergbundna partier påträffas senvuxna hänglavsrika granar och gamla tallar med breda kronor och grov bark. Nedanför berget är det brant med lodytor och avsatser i brant terräng. Här har nordlig fjädermossa påträffats.

Halsviksravinens grönskande miljö i sluttningen mot havet. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, alger, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp och bär.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1974, utökades 1993 och 2014

Storlek: 79 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av), världsarv

Hitta hit

Från E4 svänger du av mot Nordingrå i Gallsäter eller i Ullånger. Efter Nordingråvallen åker du vägen mot Rävsön. Ett par kilometer före Rävsöns by, vid foten av en backe, pekar en skylt in mot den skogsbilväg som du ska följa. Halsviksravinen kan också nås sjövägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss