Världsarvet Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur- eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Idag har Sverige 15 världsarv varav Höga Kusten är ett.

Världsarven utses av FN-organet UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), där Höga Kusten blev utsedd till världsarv år 2000.

Grunden till detta är den geologiskt sett snabba och stora landhöjningen efter den senaste inlandsisen.

Isen var som tjockast, cirka 3 kilometer, vid nuvarande Ångermanlandskusten. Den otroligt tunga isen tryckte ner jordskorpan 1000 meter. När isen började smälta för ungefär 20 000 år sedan minskade tyngden och landet började höja sig igen. Ingen annanstans i världen har den totala landhöjningen varit så stor som i Höga Kusten-området.

Höga Kusten blev isfritt för ungefär 10 500 år sedan. Då började havet bearbeta landskapet, och sedan dess har landet höjts 286 meter i förhållande till havsytan.

Två delområden

Höga Kusten utvidgades med Kvarkens skärgård i Finland 2006. Tillsammans bildar de en enastående geologisk helhet och ett gränsöverskridande världsarv. Höga Kustens branta stränder och Kvarkens flacka och låga kust är varandras topografiska motsatser. De är unika exempel på pågående geologiska och biologiska processer där landhöjningen och istiden präglat landskapet.

Avståndet mellan de två delområdena är cirka 150 kilometer. Kvarkens skärgård består av 7 000 kobbar och skär. Landet i Höga Kusten/Kvarkens skärgård stiger med 8-8,5 millimeter per år. Nu motverkas denna landhöjning av att havsytan höjs på grund av klimatförändringen. Havsytan har höjts med cirka 3 millimeter per år senaste 30 åren, så den landhöjning som vi märker av är numera bara 5 millimeter per år.”

Läs mer om det gemensamma världsarvet. Länk till annan webbplats.

Höga kusten är utpekat riksintresse

I Västernorrland är Höga kusten utpekat som riksintresse, vilket innebär att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering eller ingrepp i miljön.

Höga kusten pekas ut som ”kustområdet och skärgården i Ångermanland från Storfjäden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde”.

Den exakta avgränsningen för området togs under 70- och 80-talet, i sampel mellan stat och kommun. Områdets utbredning kan ses via Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats..

Bestämmelserna återfinns i 4 kap. 2 § miljöbalken.

LYSTRA – Upplevelser och utbildning i världsarvet

LYSTRA är ett treårigt EU-projekt där Sverige och Finland ska vidareutveckla det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Projektet pågår mellan 2018 och 2020 och den totala budgeten är ungefär 14 miljoner kronor.

Vårt världsarv består av både Höga kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland. Tack vare det nya EU-projektet kommer länsstyrelsen – tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), samt Kramfors och Örnsköldsviks kommuner – nu att kunna påbörja ett viktigt arbete. Detta för att göra världsarvet mer tillgängligt, och öka kunskapen om världsarvets värden.

Projektägare är finska Forststyrelsen och på finska sidan deltar Vasa stad, Finlands geologiska undersökning, Finska geospatiala institutet samt Korsholm, Vörå, Korsnäs och Malax kommuner.

  • Fler besökare i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård
  • Ökad förståelse för världsarvets värden
  • Förbättrade kunskapsunderlag för ett hållbart nyttjande av världsarvet

Mer information om projektet på Kvarkens hemsida Länk till annan webbplats.

För att nå dessa mål, ska bland annat en naturvägledningsplan tas fram för världsarvet. Dessutom planeras flera digitala produkter, till exempel en högupplöst karta, animationer som förklarar världsarvsvärdena och en ny mer detaljerad landhöjningsmodell. Spåren efter istid och landhöjning i världsarvet ska kartläggas och klassificeras. Det pedagogiska materialet som tagits fram i tidigare projekt ska göras tillgängligt för olika åldersgrupper av elever.

EU-medlen för projektet kommer från Interreg Botnia-Atlantica, ett gränsöverskridande samarbetsprogram som finansierar projekt mellan Sverige, Finland och Norge.

Botnia-Atlantica - Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp

Kontakt

Patrik Bylund

Världsarvssamordnare

Edvin Rapp

Världsarvsförvaltare

Serviceinformation