Storvattenkullen-Bjuktemyrberget

- skog rik på hänglav

Storvattenkullen-Bjuktemyrberget. Foto: Kristin Lindström

I de inre gränstrakterna mellan Härnösand och Kramfors finns ett flertal naturreservat med äldre granskog. Dessa skogar utgör ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I några få skogar finns långskägglaven på hundratals träd, i andra bara på några få. Storvattenkullen-Bjuktemyrberget har en av de allra rikligaste förekomsterna.

Observera!
På grund av pågående transporter till närliggande vindkraftsbyggen, kan framkomligheten på vägen till naturreservatet vara helt eller delvis påverkad.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Det är en grandominerad barrnaturskog som i vissa högre belägna delar är mer präglad av brand. Syftet är även att bevara en av länets rikaste förekomster av den hotade laven långskägg.

Varierad skogsmiljö

Skogen i reservatet är varierad med flera olika skogstyper. I svackor och myrkanter finns fuktig grannaturskog rik på död ved. I vissa sluttningar står grupper med grova aspar och på höjderna brandpräglad skog med inslag av äldre grova tallar.

Många lav- och svamparter

Skogen i reservatet är rik på hänglavar, främst garnlav. Långskägg förekommer spritt över större delen av området, återfunnen på minst ett hundratal träd. Långskäggets följeart violettgrå tagellav är också vanligt förekommande.

Bland andra mindre vanliga lavarter som finns kan nämnas mörk rödprick, norsk näverlav, mjölig dropplav, halmgul örnlav, nordlig nållav, stiftgelélav, aspgelélav och skrovellav.

Den goda förekomsten av död ved gör att skogen även är en rik miljö för vedsvampar. Här har påträffats till exempel lappticka, rynkskinn, ulltickeporing, gränsticka, gammelgranskål, stjärntagging, ullticka, stor aspticka, doftskinn, rosenticka och blackticka.

Mossrik ravin

En frodig ravin går i nordsydlig riktning mellan två mindre myrar i norr. Här är luftfuktigheten hög och det finns gott om död ved av olika dimensioner och nedbrytningsklasser. Detta gör att ravinen är en perfekt livsmiljö för vedlevande mossor. Ett femtontal arter är påträffade, bland dem vedtrappmossa och vedflikmossa.

Närliggande reservat

I norr ligger reservatet Grenigtmyran och i öster Långmyrberget och Surpussberget.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet. Förbudet ska inte hindra ringmärkning av fågel i enlighet med övrigt regelverk.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 156 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat