Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storvattenkullen-Bjuktemyrberget

Bergssluttning med myr nedanför.

Storvattenkullen-Bjuktemyrberget. Foto: Kristin Lindström

I de inre gränstrakterna mellan Härnösand och Kramfors finns ett flertal naturreservat med äldre granskog. Dessa skogar utgör ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I några få skogar finns långskägglaven på 100-tals träd, i andra bara på några få. Storvattenkullen-Bjuktemyrberget har en av de allra rikligaste förekomsterna.

Varierad skogsmiljö

Skogen i reservatet är varierad med flera olika skogstyper. I svackor och myrkanter finns fuktig grannaturskog rik på död ved. I vissa sluttningar står grupper med grova aspar och på höjderna brandpräglad skog med inslag av äldre grova tallar.

Många lav- och svamparter

Skogen i reservatet är rik på hänglavar, främst garnlav. Långskägg förekommer spritt över större delen av området, återfunnen på minst ett 100-tal träd. Långskäggets följeart violettgrå tagellav är också vanligt förekommande.

Bland andra mindre vanliga lavarter som finns här kan nämnas mörk rödprick, norsk näverlav, mjölig dropplav, halmgul örnlav, nordlig nållav, stiftgelélav, aspgelélav och skrovellav.

Den goda förekomsten av död ved gör att skogen även är en rik miljö för vedsvampar. Här har påträffats till exempel lappticka, rynkskinn, ulltickeporing, gränsticka, gammelgranskål, stjärntagging, ullticka, stor aspticka, doftskinn, rosenticka och blackticka.

Mossrik ravin

En frodig ravin går i nordsydlig riktning mellan två mindre myrar i norr. Här är luftfuktigheten hög och det finns gott om död ved av olika dimensioner och nedbrytningsklasser. Detta gör att ravinen är en perfekt livsmiljö för vedlevande mossor. Ett femtontal arter är påträffade, bland dem vedtrappmossa och vedflikmossa.

Närliggande reservat

I norr ligger reservatet Grenigtmyran och i öster Långmyrberget och Surpussberget:

Grenigtmyran

Långmyrberget

Surpussberget

Långskägglaven liknar julgransglitter.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet. Förbudet ska inte hindra ringmärkning av fågel i enlighet med övrigt regelverk.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 156 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger väster om Storsela. Kör vägen mellan Gussjö och Kramfors och i höjd med Selasjön, strax söder om byn Storsela, sväng västerut. Följ skogsbilvägen i cirka 5 kilometer så finner ni reservatsskylten på vänster sida om vägen. Parkera längs vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss