Fanön

Reservatet Fanön ligger på udden med samma namn i Höga kusten. Här växter en vindpinad och öppen tallskog på solkyssta hällmarker. Vissa av tallarna är flera hundra år gamla och bär spår av tidigare skogsbränder. Det finns inga stigar i reservatet, så här får du orientera dig på egen hand.

Landhöjning

Namnet Fanön kan idag kännas missvisande, eftersom det är en udde. Men det är ett gammalt namn som lever kvar sedan Fanön faktiskt var en ö. Fanön ligger mitt i världsarvet Höga kusten som är känt för den stora landhöjningen som pågår än idag. För flera hundra år sedan var Fanön en fristående ö. Sedan höjdes landet med nästan en meter per hundra år och det smala sundet mellan Fanön och fastlandet torrlades.

400-åriga träd

I delar av reservatet finns det gott om gamla tallar. Vissa av de äldre är upp emot 400 år gamla. I en studie som gjordes i området 2014 hittades en tall som grodde år 1580 och dog år 2002 och alltså blev 422 år gammal. Det finns också gott om döda tallar i området, både stående och liggande. Dessa är viktiga för många svampar och lavar. En annan art som är beroende av torra, gamla tallskogar är den starkt hotade skalbaggen jättepraktbagge.

 • Jättepraktbaggen (Chalcophora mariana) är en cirka 3 centimeter stor skalbagge med mässingsfärgade strimmor på sköld och vingar. Den trivs i torra, varma tallskogar med gott om gamla träd.
 • Arten är väldigt ovanlig och hittas bara på enstaka platser i landet. Höga kusten är en av dessa platser. På Fanön finns många fynd av både kläckhål i tallar och vuxna skalbaggar.
Tallar framför en utsikt ut över havet.

Fanöns naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Spår av bränder

Inom reservatet syns många spår av tidigare bränder. Några av träden har varit med om så många som fyra bränder. Det har sannolikt brunnit minst 18 gånger sedan 1500-talet. Spår av bränder kan du framför allt hitta på träd i den centrala delen av reservatet, söder om toppen.

Fornlämningar

På Fanön finns flera fornlämningar i form av rösen, stensättning och boplatsgropar. Strax norr om reservatet ligger Dansbanan, en rund och platt stensättning som är 22 meter i diameter.

Besöka reservatet

Fanön har inga anordningar för besökare. Det finns inga stigar i reservatet, så du som vill besöka får orientera dig på egen hand. Är du intresserad av ovanliga arter eller vill leta spår efter skogsbränder så är det en intressant plats. Det är också ett vackert område med solbelysta klippor och fina vyer ut mot Mjältön.

Närliggande reservat

På andra sidan sundet i öster, ligger Mjältöns naturreservat:

Mjältöns naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar.
 • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur. Jättepraktbagge får
  ej skadas, avlivas eller föras ut ur reservatet. Det gäller alla livsstadier av arten.
 • framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt tjälad mark.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära
  eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2022

Storlek: 83 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

För att ta sig till reservatet svänger man av från E4 på väg 879 mot Sund. Parkera bilen på vändplanen efter byn Sund och gå den sista biten mot Harphagaviken. Innan viken ta av till höger upp mot den så kallade Dansbanan (stensättning). Fortsätt söderut på udden så kommer du in i reservatet. Observera att det inte finns några stigar i reservatet och att terrängen är förhållandevis krävande!

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss