Salen

Salen är Västernorrlands första marina naturreservat. Området består av en nästan orörd landhöjningskust med ett flertal grunda vikar, öar, stränder, nyligen avsnörda småvatten och våtmarker.

Ett besök i Salen

Salens reservat går att besöka både från land och hav. Med båt eller kajak kan du uppleva denna fina kuststräcka från vattnet. På land finns två vandringsleder som leder ut till fina rastplatser.

Men tänk på att detta är ett fågelskyddsområde. Det innebär att det är förbjudet att beträda Sörstenarna, Norrstenarna och Glihällan under perioden den 1 april-31 augusti.

Landhöjning skapar en speciell natur

I området finns en för länet mycket ovanlig kombination av värdefulla marina, sötvattens- och våtmarksmiljöer. Landhöjningen gör att området består av en blandning av flera nyligen avsnörda havsvikar, vikar som håller på att snöras av samt framtida grunda havsvikar. Detta gör att man inom området kan se hela kedjan av vattenmiljöer från hav via avsnörda vikar till myrar.

Flera av de nyligen avsnörda havsvikarna har förvandlats till sötvattenssjöar och här finns både mindre och större vattensalamander. Dessa gamla havsvikar har dessutom en mycket intressant bottenfauna med ett flertal ovanliga och sällsynta arter för regionen.

Grönviksmyran är en myr i ett tidigt utvecklingsstadium som i söder gränsar mot en lagun. Ovanför Grönviksmyran ligger Juni-Stormyran, som är ett våtmarkskomplex med öppna kärr och små tjärnar omgivna av gungflyn. Bägge myrarna ingår i myrskyddsplanen för Sverige som två av länets mest värdefulla våtmarker och är utpekade som Natura 2000-områden.

Rik vegetation i vikar och på stränder

De grunda vikarna har rikliga växtsamhällen med bland annat kraftiga bestånd av den i länet ovanliga kärlväxten havsnajas. Även flera arter av kransalger förekommer, bland annat borststräfse, grönsträfse och havsrufse. I såväl Salen som Tjockholmsviken växer den ovanliga arten slidnate. Där kusten är mer utsatt för vågor och vind domineras växtligheten istället av brun- och rödalger.

Även stränderna hyser en mycket artrik flora med bland annat kustarun, ormtunga, klapperögontröst, ängs- och skogsnycklar, strandklo och strandvänderot. På de mer karga och steniga strandsträckorna är havtorn ganska allmänt förekommande.

Hänglavar och ovanliga svamparter

På några av öarna och längs med vissa strandremsor återfinns lite äldre naturskogsartad barrskog med stående och liggande död ved. Här finns stora mängder av hänglavar och violettgrå tagellav. Men också ovanliga svamparter som doftskinn, kötticka, ullticka, granticka och tallticka. Strandskogarna i de inre delarna av Salen består till vissa delar av en primär, nästintill orörd alskogsbård.

Barnkammare för fisk häckplats för fåglar

Områdets grunda laguner med sin rika bottenvegetation utgör potentiella lek- och uppväxtlokaler för fisk. En stor mängd olika bottendjur och fiskar lever här, och miljön är också av stor betydelse för många fågelarter. Bottenväxterna och den höga vattentemperaturen tidigt på våren utgör grunden för vikarnas funktion som barnkammare för fisk. Vikarna samt flera av öarna fungerar som viktiga rast- och häckplatser för kustfågel. Några arter som förekommer regelbundet är havsörn, salskrake, vigg, alfågel, grågås, skräntärna, svärta, tobisgrissla, strandskata, roskarl samt silltrut.

Flera fornlämningar och en ödekyrkogård

Flera maritima fornlämningar finns inom reservatet. Dessa visar på områdets forna historia. Exempelvis finns ett fiskeläge, ett sjömärke, flera förtöjnings- och uppdragningsplatser för mindre båtar, husgrunder och en ödekyrkogård. På grund av landhöjningen blev fiskeläget Krankebo för grunt och övergavs.

Foto taget från luften över flikiga uddar omgivna av havet.

Öar och uddar i Salens naturreservat. Foto: Maja Wressel

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Plocka, gräva upp eller samla in land- eller undervattensväxter eller delar därav, undantaget lösdrivande alger.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in, skada eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa, fånga eller skada däggdjur, fåglar, grodor och kräldjur.
 • Ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 1 dygn, utom när vädret inte medger fortsatt färd.
 • I inre Salen och Tjockholmsviken (se beslutskarta) bedriva fiske med annat än handredskap.
 • Beträda Sörstenarna, Norrstenarna och Glihällan under perioden 1 april - 31 augusti. Förbudet gäller ej statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende. Förbudet gäller inte heller fiskerättsägare vid förtöjning av fasta fiskeredskap.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, med undantag för båt och snöskoter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 703 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av reservatet)

Hitta hit

Bil

Från Njurunda kör du mot Lörudden/Björkön. Vid korsningen med skyltning mot Junibodsand sväng höger och fortsätt 3 kilometer in på grusvägen.

Buss

Det går även att ta sig hit med buss. Närmaste hållplats heter Infart Junibosand. Därifrån är det en kilometer till reservatet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen dintur.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss