Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Slammerstaden

Man på promenad i tallskog.

Slammerstadens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Detta naturreservat präglas huvudsakligen av tall, förutom i sydväst där granen dominerar. Området är varierat med tallbevuxna mindre höjdryggar avbrutna av sumpskogar och myrar. Det finns inga anlagda stigar i reservatet men det genomkorsas av en skoterled.

Brandprägel och gamla tallar

Skogen är tydligt präglad av brand, även om det är länge sedan senaste brandtillfället. Flera av tallarna bär spår av upprepade bränder och på en stubbe kan inte mindre än sex så kallade brandljud identifieras.

Träden är betydligt äldre än vad som normalt förekommer i de mer rationellt brukade omgivningarna. I stora delar av området är beståndsåldern över 120 år. Ett par tallar är daterade till cirka 315 respektive 365 år. Sådana gammeltallar förekommer spritt över stora delar av reservatet.

Artrik miljö

I de brandpräglade delarna finns sparsamt med död tallved i form av lågor (liggande stammar) medan torrakor (stående döda träd) är mer vanligt förekommande. På döda tallar växer lavarna dvärgbägarlav och kolflarnlav samt svampen fläckporing. På gamla levande tallar kan du hitta tallticka.

I lite mer grandominerade delar växer till exempel gammelgransskål och liten sotlav på gamla granar. På granlågorna finns svampar som lappticka, rosenticka, rynkskinn och blackticka. I fuktstråken påträffas bland annat orkidéerna tvåblad och brudsporre.

Brunaktig ticka på tall.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skoterled och skogsbilväg.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 51 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Slammerstaden ligger cirka 6 kilometer västsydväst om Ramsele, strax norr om vägen mot Lungsjön.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss