Slammerstaden

- brandpräglad naturskog

Slammerstadens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Detta naturreservat präglas huvudsakligen av tall, förutom i sydväst där granen dominerar. Området är varierat med tallbevuxna mindre höjdryggar avbrutna av sumpskogar och myrar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en brandpräglad naturskogsmiljö med torrakor och äldre träd.

Inom området är det tänkt att naturvårdsbränningar ska genomföras för att upprätthålla denna brandprägel, bland annat en öppen beståndsstruktur. Granskogen i väster däremot, ska få utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer.

Det finns inga anlagda stigar i reservatet men det genomkorsas av en skoterled.

Brandprägel och gamla tallar

Skogen är tydligt präglad av brand, även om det är länge sedan senaste brandtillfället. Flera av tallarna bär spår av upprepade bränder och på en stubbe kan inte mindre än sex så kallade brandljud identifieras.

Träden är betydligt äldre än vad som normalt förekommer i de mer rationellt brukade omgivningarna. I stora delar av området är beståndsåldern över 120 år. Ett par tallar är daterade till cirka 315 respektive 365 år. Sådana gammeltallar förekommer spritt över stora delar av reservatet.

Artrik miljö

I de brandpräglade delarna finns sparsamt med död tallved i form av lågor (liggande stammar) medan torrakor (stående döda träd) är mer vanligt förekommande. På döda tallar växer lavarna dvärgbägarlav och kolflarnlav samt svampen fläckporing. På gamla levande tallar kan du hitta tallticka.

I lite mer grandominerade delar växer till exempel gammelgransskål och liten sotlav på gamla granar. På granlågorna finns svampar som lappticka, rosenticka, rynkskinn och blackticka. I fuktstråken påträffas bland annat orkidéerna tvåblad och brudsporrre.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skoterled och skogsbilväg.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 51 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat