Västra Göransåsen

- brandpräglad naturskog

Naturreservatet Västra Göransåsen består av ett naturskogsområde beläget i en svag västsluttning, drygt sex kilometer sydväst om Ånge tätort.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, närmare bestämt en värdefull naturmiljö med döda stående och liggande träd och olika lövträd.

Död ved och lövträd skapar artrikedom

Skogen är till stor del äldre än 120 år och gran är det dominerande trädslaget. Både stående och liggande död ved finns fläckvis rikligt. Det finns också en riklig förekomst av lövträd, framför allt asp och sälg. Grova aspar förekommer ganska mycket och i norra delen växer flera uppåt 20 meter höga björkar. Inom området påträffas flera näringskrävande kärlväxter som vårärt, grönyxne och blåsippa.

Flera vedlevande svampar och lavar vilka används som indikatorer för grandominerade naturskogar kan du finna här. Det är exempelvis lappticka, doftticka, blackticka, rynkskinn och smalskaftlav. Rosenticka förekommer rikligt på granlågor i stora delar av området och lunglav är vanlig på främst asp och sälg.

Rosentickan växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Brandpräglad skog

Skogen har sannolikt självföryngrats efter brand och är tydligt brandpräglat. Flera kolade grövre tallstubbar visar spår av fyra bränder. Spår av äldre avverkningar förekommer över hela området, främst som äldre grova och relativt murkna avverkningsstubbar av tall.

Reservatsnamn

Västra Göransåsen och det närbelägna reservatet Östra Göransåsen har båda fått sitt namn av fäboden Göransåsen. Denna var under en period under 1700-talet bebodd av en Göran Hindriksson-Sjöberg och hans familj. Därefter brukades den åter som fäbod fram till 1930-talet.

Östra Göransåsen

Västra Göransåsens naturreservat. Foto: Per Sander

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens och markägarens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 35 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur