Karlsborgsberget

En liten skogstjärn med omgivande skog.

Den lilla tjärnen i Karlsborgsbergets naturreservat. Foto: Oskar Norrgrann

Reservatet utgörs av ett brandpräglat naturskogsområde i en västsluttning. Det är bitvis ganska blockigt. I en tjärn i området finns en av Sveriges nordligaste kända inlandsförekomster av större vattensalamander.

Gammal skog

Längst i norr finns en tallbiotop med hög andel gamla träd. Skogen är påverkad av tidigare avverkning av timmer och man har även huggit klenare ved. Många av de äldre träden är stämplade och flera har också brandljud, det vill säga skador av brand.

De centrala delarna utgörs av tall- och barrblandskog med en del gamla tallar varav många även här har brandljud. Östra delen är mer talldominerad medan det i västra delen, längre ned i sluttningen, är mer graninslag. Den sydligaste delen är en västbrant med gamla granar, tallar och björkar som är mer än 30 meter höga. Vissa tallar och även någon enstaka björk uppvisar brandskador.

Död ved i de centrala delarna

I stora delar av området är det sparsamt med död ved. Men i de centrala delarna finns det stora områden med rikligt förekomst av död ved, främst i form av lågor (omkullfallna träd) men även som torrakor och högstubbar.

Större vattensalamander

I området ligger Karlsborgsbergstjärnen som utgör en av Sveriges nordligaste kända inlandslokaler med en livskraftig förekomst av större vattensalamander. Förekomsten av arten indikerar höga limniska naturvärden i form av en fisklös biotop med bra vattenkemi. I tjärnen finns även en spännande bottenfauna med god förekomst av bland annat dag- och trollsländor.

Två salamandrar i lekdräkt med orange fläckar.

Större vattensalamander. Foto: Andreas Karlberg

Naturvårdsbränning

Den brandpräglade skogsmiljön ska återskapas och upprätthållas. Därför planeras en del av reservatsområdet att naturvårdsbrännas.

Närliggande reservat

I söder ligger Felåsen:

Felåsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig skogsbilväg samt i samband med uttransport av skjutet klövvilt och björnar, varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 83 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Mellan Alby och Östavall tar du av från väg 83 och kör till byn Byberget. Reservatet kan nås via två olika skogsbilvägar som utgår från Byberget.

 • Skogsbilvägen som går in till vänster i bortre delen av byn: fortsätt nästan fyra kilometer, ta till höger och åker ytterligare en kilometer.
 • Fortsätter du istället rakt fram, passerar du gårdarna i Västisveden. Kör ytterligare drygt 5,5 kilometer, så når du den östra sidan av reservatet.

Koordinater för norra (östra) infotavlan; WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.547516, 15.20525. Södra (västra); WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.539522, 15.208597.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss