Karlsborgsberget

- brandpräglad naturskog

Den lilla tjärnen i reservatet. Foto: Oskar Norrgrann

Reservatet utgörs av ett naturskogsområde i en västsluttning. Det är bitvis ganska blockigt. I området finns en av Sveriges nordligaste kända inlandsförekomster av större vattensalamander.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, främst ett brandpräglat naturskogsområde samt ett fisklöst småvatten.

Gammal skog

Längst i norr finns en tallbiotop med hög andel gamla träd. Skogen är påverkad av tidigare avverkning av timmer och man har även huggit klenare ved. Många av de äldre träden är stämplade och flera har också brandljud, det vill säga skador av brand.

De centrala delarna utgörs av tall- och barrblandskog med en del gamla tallar varav många även här har brandljud. Östra delen är mer talldominerad medan det i västra delen, längre ned i sluttningen är mer graninslag. Den sydligaste delen är en västbrant med gamla granar, tallar och björkar som är mer än 30 meter höga. Vissa tallar och även någon enstaka björk uppvisar brandskador.

Död ved i de centrala delarna

I stora delar av området är det sparsamt med död ved. Men i de centrala delarna finns det stora områden med rikligt förekomst av död ved, främst i form av lågor (omkullfallna träd) men även som torrakor och högstubbar.

Större vattensalamander. Foto: Andreas Karlberg

Större vattensalamander

I området ligger Karlsborgsbergstjärnen som utgör en av Sveriges nordligaste kända inlandslokaler med en livskraftig förekomst av större vattensalamander. Förekomsten av arten indikerar höga limniska naturvärden i form av en fisklös biotop med bra vattenkemi. I tjärnen finns även en spännande bottenfauna med god förekomst av bland annat dag- och trollsländor.

Naturvårdsbränning

Den brandpräglade skogsmiljön ska återskapas och upprätthållas. Därför planeras en del av reservatsområdet att naturvårdsbrännas.

Närliggande reservat

I söder ligger Felåsen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig skogsbilväg samt i samband med uttransport av skjutet klövvilt och björnar, varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 83 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat