Rismyrberget

- brandpräglad äldre skog

Rismyrberget ligger granne till reservatet Stockholmsgata och berget når 425 meter över havet. Området utgörs av en sydvästbrant och en topplatå med äldre grov brandpräglad barrskog. Enstaka tallar är upp till 300 år gamla och har spår av äldre skogsbränder.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett urskogsartat område med dess flora och fauna och naturliga successioner. Syftet är även att ge möjligheter till naturupplevelser.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Topplatå med gammal tall

På Rismyrbergets topplatå finns förutom de grova och över 300-åriga tallarna också yngre tallar, torrakor och lågor (stående respektive liggande döda träd). På en av de sistnämnda växer dvärgbägarlav. Tallskogen på Rismyrberget är värdefull och här finns flera hotade arter skalbaggar, bland annat den mindre barkplattbaggen. Här kan man också se spår av björn med många utrivna myrstackar.

Sumpskog med vedsvampar

Sydväst om branten i gransumpskogen letar sig Kalvbäcken fram mellan högvuxna och mycket grova granar. Underlaget är rundslipade block och strutbräken och andra högörter förekommer glest här. Den goda tillgången på riktigt grova granlågor skapar förutsättningar för vedsvampar som rosenticka, kötticka, lappticka och rynkskinn. Söder om gransumpskogen finns en myr med starr och viden och här har bävern dämt och åstadkommit rikligt med döda granar och björkar.

Isälvspåverkan

Området nedanför branten vid Rismyrberget ligger i en gammal isälvsfåra från den isälv som högre upp gröpte ur Stockholmsgatans kanjon. Omgivningen till reservatet präglas av nästan klapperstensliknande stenfält men dessa rundade stenar har slipats av den framforsande älven och sedan avlagrats på isälvsbotten.

Köttickan växer på liggande granstammar eller upprättstående stubbar och torrträd. Foto: Jonas Salmonsson

Rismyrberget. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla si närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat husdjur annat än i samband med jakt.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta.
 • Elda.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1967, ombildades 1996

Storlek: 34 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000