Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rismyrberget

Rismyrberget ligger granne till reservatet Stockholmsgata och berget når 425 meter över havet. Området utgörs av en sydvästbrant och en topplatå med äldre grov brandpräglad barrskog. Enstaka tallar är upp till 300 år gamla och har spår av äldre skogsbränder.

Topplatå med gammal tall

På Rismyrbergets topplatå finns förutom de grova och över 300-åriga tallarna också yngre tallar, torrakor och lågor (stående respektive liggande döda träd). På en av de sistnämnda växer dvärgbägarlav. Tallskogen på Rismyrberget är värdefull och här finns flera hotade arter skalbaggar, bland annat den mindre barkplattbaggen. Här kan man också se spår av björn med många utrivna myrstackar.

Sumpskog med vedsvampar

Sydväst om branten i gransumpskogen letar sig Kalvbäcken fram mellan högvuxna och mycket grova granar. Underlaget är rundslipade block och strutbräken och andra högörter förekommer glest här. Den goda tillgången på riktigt grova granlågor skapar förutsättningar för vedsvampar som rosenticka, kötticka, lappticka och rynkskinn. Söder om gransumpskogen finns en myr med starr och viden och här har bävern dämt och åstadkommit rikligt med döda granar och björkar.

Isälvspåverkan

Området nedanför branten vid Rismyrberget ligger i en gammal isälvsfåra från den isälv som högre upp gröpte ur Stockholmsgatans kanjon. Omgivningen till reservatet präglas av nästan klapperstensliknande stenfält men dessa rundade stenar har slipats av den framforsande älven och sedan avlagrats på isälvsbotten.

Rosafärgad kötticka.

Köttickan växer på liggande granstammar eller upprättstående stubbar och torrträd. Foto: Jonas Salmonsson

Närliggande reservat

800 meter mot norr ligger det mer kända Stockholmsgatas naturreservat, som fortsätter in i Västerbottens län.

> Stockholmsgata

Granskogsklätt berg.

Rismyrberget. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla si närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat husdjur annat än i samband med jakt.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta.
 • Elda.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1967, ombildades 1996

Storlek: 34 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger i nordligaste Ångermanland, en dryg mil nordväst byn Lägsta. Följ skyltning mot Stockholmsgata. Du ser berget på höger sida.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss