Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uvsjön

Bild på granskog i reservatet.

Uvsjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Större sammanhängande områden med naturskog är numera rätt unikt i länet. På berget Norrhöglidens sluttningar vid Uvsjöns nordvästra strand finns det kvar ett större område gammelskog.

Variationsrikt skogsområde

Uvsjöns reservat är ett variationsrikt, naturskogsartat skogsområde. Granen dominerar men stora delar av skogen har ett bitvis rikt lövinslag och har tidigare övergåtts av skogsbrand.

I Uvsjön förekommer döda träd och lågor (liggande döda träd) generellt i måttliga mängder. I de mer produktiva delarna av området kan tillgången dock vara riklig. Trädåldrarna är generellt upp mot 140 år men även äldre träd finns. Tidigare huggningar har skett men det har hela tiden funnita gamla grova träd, högstubbar och lågor.

Vedsvampar och långskägg

Ett flertal rödlistade arter (hotade, sårbara och sällsynta) av framförallt lavar och vedsvampar har rikliga förekomster inom området. Exempel på vedsvampar på omkullfallna träd är lappticka, rosenticka, rynkskinn, ullticka, ostticka, gräddticka, gränsticka och stjärntagging.

I den fuktiga nordostsluttningen har också den sällsynta långskägglaven påträffas. Några partier i nordsluttningen ner mot sjön är näringsrika och här växer bland annat trolldruva, tolta och rikligt med ormbunkar.

Gammelskogens fåglar

I Uvsjöns naturreservat kan du få se lavskrika, tretåig hackspett, gråspett och tjäder. Alla är typiska fågelarter i gammal naturskog.

Äldre gruvhål

Påträffade kulturlämningar i området utgörs av ett äldre gruvhål med tillhörande skrotstenshög. Det är beläget i Norrhöglidens sydostsluttning, strax norr om den södra reservatsgränsen. En liknande lämning påträffas även sydväst härom utanför reservatet.

Närliggande naturreservat

På östra sidan sjön finns Kvarnhusbergets naturreservat som också är ett naturskogsområde.

Kvarnhusberget

Den taggiga svampen stjärntagging.

Stjärntagging växer på undersidan av kraftigt murken ved. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Plocka växter, mossor, svampar eller lavar samt gräva upp växter. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Skada mark och block.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon inklusive snöskoter.
 • Cykla.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund som inte är kopplad annat än i samband med jakt.
 • Bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 171 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Uvsjöns naturreservat ligger norr om Skorped. Från Skorped tar du vägen mot Bredbyn och efter cirka tre kilometer tar du av på en skogsbilväg som går åt vänster. Stanna strax efter järnvägsövergången, reservatet ligger då cirka 400 meter norrut.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss