Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Habborsbergen

Granskogssluttning.

Habborsbergens naturreservat. Foto: Anna-Maria Eriksson

Habborsbergens naturreservat är ett variationsrikt naturskogsområde. Det domineras av gran men har också ett stort inslag av asp och björk, vilket är ett resultat av tidigare skogsbränder. I den norra delen finns en nordsluttning där den hotade laven långskägg växer.

Granskog med lövinslag

Reservatet utgörs av Mellansjöbergets, Svartabborrtjärnskullarnas och Lutmyrhöjdens branta nord- och östsluttningar ner mot Lutmyrån. Ett antal skogsbäckar rinner utför bergssluttningarna ner mot Stor-Habborn och Lutmyrån.

Skogarna består till största delen av grandominerad naturskog med stort inslag av lövträd. I delar av sluttningarna bidrar rörligt markvatten till att skapa riktigt gynnsamma miljöer med frodvuxna granar och högörtsvegetation. Det finns också områden med översilningsmarker och ren sumpskog. I de örtrika stråken kan du få se blåsippa, nattviol och träjon. Längs Lutmyrån och omkring de mindre tjärnarna finns små myrmarksområden med gott om torrakor och små granar som är rikligt bevuxna med hänglavar.

Spår efter skogsbränder

Under slutet av 1800-talet brann skogarna i området. Dessa bränder är en viktig orsak till att det växter lövträd i skogen idag. Men under lång tid har det inte varit några bränder och därför har granarna tagit över och dominerar nu skogarna. Du kan fortfarande se spår av bränderna som bränd tallved och brandljud på levande tallar. Brandljud är skador som träden fått genom skogsbränder, men de har överlevt branden och kunnat fortsätta att växa.

Död ved ger artrikedom

Tack vare den branta terrängen har det inte varit så stora avverkningar i området och vissa delar av skogen är skogen orörd. Bitvis är förekomsten av liggande och stående död ved god. Särskilt i sluttningarna ner mot Mellansjön i norr, samt utmed flera av de mindre bäckarna och fuktdrogen i östsluttningarna. Uppe på höjdplatån i norr antar granskogen lite av höghöjdskaraktär och här finns ett mer måttligt inslag av död ved.

I delar av området finns många ovanligare arter som trivs i gammal skog. Det är till exempel vedsvamparna doftskinn, stjärntagging, ullticka, gränsticka, granticka, rosenticka, kötticka, rynkskinn, lappticka och blackticka. De vedlevande mossorna vedtrappmossa, vedflikmossa, vedsäckmossa, liten hornflikmossa och timmerskapania finns också.

Att det finns gott om lövskog i reservatet bidrar också till en rik artförekomst. Här finns till exempel stor aspticka, lunglav, småflikig brosklav, aspgelélav, stiftgelélav och knottrig blåslav.

Bruna grantickor på trädstam.

Grantickan finns främst i äldre skogar. Foto: Tomas Rydkvist

Långskägglav

Den hotade hänglaven långskägg finns på Mellansjöberget i norr. Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. Omkring 90 procent av de svenska förekomsterna av arten finns i Västernorrlands län, varav en stor del i Kramfors kommun. Inom några kilometer från Habborsbergen finns flera andra naturreservat där långskägg förekommer.

Fågelliv och bäverspår

Sommargästande fåglarna som häckar här är bland annat sångsvan, trana och skogssnäppa. Tornseglare flyger också i skyn över området. Året runt kan du se skogsfåglarna hackspett, spillkråka, gråspett och tretåig hackspett. Tjäder, orre, järpe och talltita är också relativt vanligt förekommande.

Utmed ån kan du se spår av bäver i form av dämningar och gnag på flera ställen.

Fiske

Lutmyrån ingår i Mjällåns fiskevårdsområde. Om du köper fiskekort så kan du fiska i ån och i sjöarna.

Mjällåns fiskevårdsområdes Webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta mat- och färgsvampar samt bär.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 468 hektar

Kommun: Kramfors, Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura-2000

Hitta hit

Från Kramfors kör du vägen förbi Mjövattnet mot Habborn. Strax innan grustäkten i denna by tar du av till höger. Fortsätt rakt fram ytterligare cirka en kilometer, kör över vattendraget och parkera vid vägens vändplan.

Reservatet kan också nås söderifrån genom att åka till Viksjö och ta av mot Habborn. Det långsträckta reservaten börjar till vänster om vägen redan fyra kilometer innan du når Habborn.

För att nå reservatets norra delar, tar du till vänster efter grustaget i Habborn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss