Habborsbergen

- stort naturskogsområde

Habborsbergens naturreservat. Foto: Anna-Maria Eriksson

Habborsbergens naturreservat är ett variationsrikt naturskogs-område. Det domineras av gran men har också ett stort inslag av asp och björk, vilket är ett resultat av tidigare skogsbränder. I den norra delen finns en nordsluttning där den hotade laven långskägg växer.

Observera!
På grund av pågående transporter till närliggande vindkraftsbyggen, kan framkomligheten på vägen till naturreservatet vara helt eller delvis påverkad.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt ett varierat naturskogsområde. Det är gott om gamla och döda träd. Syftet är också att bevara naturmiljöer där den hotade laven långskägg finns. De partier som är rika på lövträd ska förvaltas så att en hög lövandel ska finnas kvar även i framtiden.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Granskog med lövinslag

Reservatet utgörs av Mellansjöbergets, Svartabborrtjärnskullarnas och Lutmyrhöjdens branta nord- och östsluttningar ner mot Lutmyrån. Ett antal skogsbäckar rinner utför bergssluttningarna ner mot Stor-Habborn och Lutmyrån.

Skogarna består till största delen av grandominerad naturskog med stort inslag av lövträd. I delar av sluttningarna bidrar rörligt markvatten till att skapa riktigt gynnsamma miljöer med frodvuxna granar och högörtsvegetation. Det finns också områden med översilningsmarker och ren sumpskog. I de örtrika stråken kan du få se blåsippa, nattviol och träjon.

Längs Lutmyrån och omkring de mindre tjärnarna finns små myrmarksområden med gott om torrakor och små granar som är rikligt bevuxna med hänglavar.

Skogsbränder 

Under slutet av 1800-talet brann skogarna i området. Dessa bränder är en viktig orsak till att det växter lövträd i skogen idag. Men under lång tid har det inte varit några bränder och därför har granarna tagit över och dominerar nu skogarna. Du kan fortfarande se spår av bränderna som bränd tallved och brandljud på levande tallar. Brandljud är skador som träden fått genom skogsbränder, men de har överlevt branden och kunnat fortsätta att växa.

Död ved ger artrikedom

Tack vare den branta terrängen har det inte varit så stora avverkningar i området och vissa delar av skogen är skogen orörd. Bitvis är förekomsten av liggande och stående död ved god. Särskilt i sluttningarna ner mot Mellansjön i norr, samt utmed flera av de mindre bäckarna och fuktdrogen i östsluttningarna. Uppe på höjdplatån i norr antar granskogen lite av höghöjdskaraktär och här finns ett mer måttligt inslag av död ved.

I delar av området påträffas många ovanligare arter som trivs i gammal skog. Det är till exempel vedsvamparna doftskinn, stjärntagging, ullticka, gränsticka, granticka, rosenticka, kötticka, rynkskinn, lappticka och blackticka. De vedlevande mossorna vedtrappmossa, vedflikmossa, vedsäckmossa, liten hornflikmossa och timmerskapania finns också.

Att det finns gott om lövskog i reservatet bidrar också till en rik artförekomst. Här finns till exempel stor aspticka, lunglav, småflikig brosklav, aspgelélav, stiftgelélav och knottrig blåslav.

Grantickan finns främst i äldre skogar. Foto: Tomas Rydkvist

Långskägglav

Den hotade hänglaven långskägg finns på Mellansjöberget i norr. Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. Omkring 90 % av de svenska förekomsterna av arten finns i Västernorrlands län, varav en stor del i Kramfors kommun. Inom några kilometer från Habborsbergen finns flera andra naturreservat där långskägg förekommer, se karta nedan.

Fågelliv och bäverspår

Sommargästande fåglarna som häckar här är bland annat sångsvan, trana och skogssnäppa. Tornseglare flyger också i skyn över området. Året runt kan du se skogsfåglarna hackspett, spillkråka, gråspett och tretåig hackspett. Tjäder, orre, järpe och talltita är också relativt vanligt förekommande.

Utmed ån kan du se spår av bäver i form av dämningar och gnag på flera ställen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta mat- och färgsvampar samt bär.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 468 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura-2000

Fiske

Lutmyrån ingår i Mjällåns fiskevårdsområde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du köper fiskekort så kan du fiska i ån och i sjöarna.