Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Loktjärn-Holmsmyran

Loktjärn-Holmsmyrans naturreservat är ett varierat och lättvandrat skogsområde som ligger cirka fem kilometer söder om Näsåker. I denna skog finns en hel del äldre grova tallar och artrik granskog.

Gamla tallar

Området är mycket varierat med alltifrån torra tallmarker till friska och fuktiga grandominerade partier. Ren tallskog förekommer på mindre fläckar annars präglas skogen av äldre tallar som står i yngre granskog. Detta som följd av avsaknad av den naturliga störning som skogsbränder ger. Åldern på tallarna är uppskattningsvis omkring 250 år med någon enstaka äldre tall kanske ända upp mot 350 år.

Död ved skapar artrikedom

Det är gott om hänglavar på vissa granar och det finns mycket av granlågor (omkullfallna granar) och stående torrakor. Troligtvis är en hög andel av träden rötskadade. Av de arter som är påträffade i området kan nämnas bland annat insekten reliktbock och svamparna tallticka, koralltaggsvamp och lappticka.

I granskogen finns spridda förekomster av asp, björk och sälg. Av björkarna är en del riktigt gamla, medan asparna är mer likåldriga, då de allra äldsta redan fallit. I norr ingår en del av våtmarken söder om Loktjärnen.

Naturvårdsbränning

I stora delar av reservatet ska brand återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. En viktig målsättning är att på sikt återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, så kallade torrakor. Dessa miljöer är ovanliga idag.

Närliggande reservat

Ett par kilometer norrut ligger Rågsvedjebergets naturreservat:

Rågsvedjeberget

Tallskog.

Loktjärn-Holmsmyrans naturreservat. Foto: Helene Öhrling

 • Skalbaggen reliktbock, Nothorhina muricata, räknas som näst intill hotad i Sverige. Den är beroende av gamla levande tallar som står öppet och solbelyst. Dessa fristående gammeltallar har tyvärr blivit sällsynta i dagens landskap.
 • Larverna utvecklas inne i den tjocka skorpbarken. Här gnager de slingrande gångar som blir fyllda med rödbrunt gnagmjöl. Det kan ta flera år innan den färdiga skalbaggen kläcks. Den är långsmal, platt och 10-15 millimeter lång.
 • Tallar som står öppet, till exempel vid myrar och sjöstränder, bör lämnas så att de får bli riktigt gamla. Då kan reliktbocken hitta lämpliga barnkammare även i framtiden.
Hål i tallbark efter reliktbock.

Spår av reliktbock. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 43 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Näsåker åker du söderut över Nämforsen och vidare mot Moforsen. Efter att ha passerat byn Holme kommer du till Sörtannflo, där svänger du höger in på en skogsbilväg. Kör sedan cirka fem kilometer fram till vändplan med reservatsskylt.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss