Svarttjärnsåsen

- varierad gammelskog

Svarttjärnsåsen är ett naturskogsområde som gränsar mot Jämtland. Det ligger strax väster om det stora naturreservatet Helvetsbrännan. Här kan du uppleva olika typer av naturskog.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskogsartat område av omväxlande karaktär och med ett flertal rödlistade, vedlevande arter. Det är även att inom ramen för ovanstående mål, ge möjlighet till naturupplevelse.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Varierad naturskog

Reservatet ligger högt upp på berget Svarttjärnsåsen med Svarttjärnen, söder därom. Det är ett omväxlande naturskogsområde med hällmarkstallskog i nordsluttningen, granskog i söder och öster och barrblandskog på toppen. Det finns gott om död ved och hålträd, liksom tillhörande vedlevande arter.

Riktigt gamla tallar

Nordsluttningens olikåldriga hällmarkstallskog visar spår av brand. Här blandas grova och förvridna 300 - 400-åriga tallar med granar, torrakor och lågor (stående och liggande döda träd) i alla nedbrytningsstadier. Norr om bilvägen dominerar myrmark i öster och ung barrskog i väster. Däremellan finns en olikåldrig blandskog med 200 - 300-åriga tallar, gamla lövträd, torrakor och lågor. Kolrester finns på gamla torrakor av tall.'

Naturskogsarter

I södra delen av reservatet tar granen över och den fuktiga skogen är mer örtrik. Hänglavar är vanliga. Som exempel på den rika floran av fuktkrävande lavar och svampar kan nämnas gammelgranskål och solfjäderlav. Enstaka tallstubbar bär spår av dimensionsavverkningar från slutet av 1800-talet. Granarna når på sina ställen upp till 250 års ålder, men topplatån domineras av 140-årig barrblandskog.

Den blockiga östbranten är naturskogsartad med rikliga mängder av gran- och tallågor liksom många torrakor. Gränsticka, rosenticka och gräddporing är vanligt förkommande, och rosa skärelav är funnen på sälg. Fåglar som tretåig hackspett, spillkråka och pärluggla har observerats i reservatet.

Vindskydd i Svarttjärnsåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon, cykla eller rida, annat än på skogsbilväg.
 • Köra motorbåt.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Fiske Fiske
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 78 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Fiske

Det är tillåtet att fiska i Svarttjärnen om man löst fiskekort.