Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svarttjärnsåsen

Svarttjärnsåsen är ett naturskogsområde som gränsar mot Jämtlands län. Det ligger strax väster om det stora naturreservatet Helvetesbrännan. Här kan du uppleva olika typer av naturskog.

Varierad naturskog

Reservatet ligger högt upp på berget Svarttjärnsåsen med Svarttjärnen, söder därom. Det är ett omväxlande naturskogsområde med hällmarkstallskog i nordsluttningen, granskog i söder och öster och barrblandskog på toppen. Det finns gott om död ved och hålträd, liksom tillhörande vedlevande arter.

Riktigt gamla tallar

Nordsluttningens olikåldriga hällmarkstallskog visar spår av brand. Här blandas grova och förvridna 300-400-åriga tallar med granar, torrakor och lågor (stående och liggande döda träd) i alla nedbrytningsstadier. Norr om bilvägen dominerar myrmark i öster och ung barrskog i väster. Däremellan finns en olikåldrig blandskog med 200-300-åriga tallar, gamla lövträd, torrakor och lågor. Kolrester finns på gamla torrakor av tall.

Naturskogsarter

I södra delen av reservatet tar granen över och den fuktiga skogen är mer örtrik. Hänglavar är vanliga. Bland den rika floran av fuktkrävande lavar och svampar finns exempelvis gammelgranskål och solfjäderlav. Enstaka tallstubbar bär spår av dimensionsavverkningar från slutet av 1800-talet. Granarna når på sina ställen upp till 250 års ålder, men topplatån domineras av 140-årig barrblandskog.

Den blockiga östbranten är naturskogsartad med rikliga mängder av gran- och tallågor liksom många torrakor. Gränsticka, rosenticka och gräddporing är vanligt förkommande, och rosa skärelav är funnen på sälg. Fåglar som tretåig hackspett, spillkråka och pärluggla har observerats i reservatet.

Vindskydd vid tjärn i skogen.

Vindskydd intill Svarttjärnsåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Tälta eller göra upp eld.
 • Framföra motordrivet fordon, cykla eller rida, annat än på skogsbilväg.
 • Framföra motorbåt.
 • Medföra ej kopplad hund.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 78 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Ånge tar du väg 83 mot Alby. Där svänger du höger efter järnvägsövergången och fortsätter över Ljungan. Kör västerut mot Byberget. I Byberget vid Västisveden fortsätter du på en skogsbilväg som går norrut förbi Nybodarna knappt 10 kilometer.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss