Billaberget

- nordlig utpost för hassel

Billaberget. Foto: Tomas Rydkvist

Det cirka 230 meter höga Billaberget är ett så kallat sydväxtberg. Det innebär att det har en sydvänd brant där solinstrålningen och bergets värmelagrande förmåga skapar ett gynnsamt lokalklimat. Här trivs sydliga arter som hassel och getrams.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö; ett sydväxtberg med stor variation av biotoper där bland annat hassel förekommer. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelse.

Varierad skog och sydbrant

Billaberget har en stor variation i biotoptyper. Här finns äldre granskog, äldre lövrik barrskog, yngre lövdominerad skog samt ett parti med äldre brandpräglad tallskog. I sydbranten finns flera mindre vanliga kärlväxtarter och framför allt en del sydliga arter.

På hyllorna i stupet finns rika bestånd av getrams. Andra sydliga växter som förekommer är till exempel myskmåra, rockentrav, berglim och flenört. Här finns även trolldruva och stinknäva.

Klassisk hasselförekomst

Billabergets förekomst av hassel var känd redan på 1600-talet och ansågs länge vara den nordligaste i landet. (Idag är det Balberget i Västerbotten). Hasselbeståndet finns mellan stupet och den stora blockmarken nedanför. Redan i april blommar hasseln samtidigt som de tidigaste blåsipporna.

Hassel. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 49 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Johan Uebel

Enheten Natur i Höga Kusten