Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Röåforsarna

- värdefull vattenmiljö

Forssträckan i Röån utgör en numera mycket sällsynt naturtyp i länet. Den sällsynta flodpärlmusslan finns i åns nedre delar. Röån är ett populärt fiskevatten och används även som kanotled.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt den nedersta forsen i Röåns vattensystem. Fria vandringsvägar och en ostörd hydrologi ska bevaras och bottenstrukturer återställas. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet till friluftsliv i området.

Stort och oreglerat vattensystem

Röåns längd från Betarsjön till dess utlopp i Ångermanälven är cirka 25 kilometer. Ån har här ett extremt flackt lopp, med endast ett par meters fallhöjd på två mils sträcka. Betarsjön är länets största oreglerade sjö och vattensystemet är ett av länets största helt opåverkat av vattenreglering. Sjöns stora areal verkar utjämnande på Röåns vattenföring.

Reservatet är beläget en mil sydväst om Junsele och omfattar forssträckan från byn Röån till Ångermanälven. Det nedersta partiet av ån faller cirka 40 meter före sammanflödet med Ångermanälven. Åns omgivningar består till övervägande delen av skogsmark.

Höga naturvärden ska få utvecklas fritt

Genom restaurering har delar av forsen återfått mer naturlig bottenstruktur och utgör idag en restbiotop av en numera mycket sällsynt naturmiljö i länet. Flodpärlmussla finns i åns nedre delar och utter vistas regelbundet i området. Fiskbestånden utgörs av gädda, abborre, harr, öring, nejonöga, stensimpa och lake.

Forsen ska få utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer efter att flottledsrensade sträckor återställts. Även strand-, skogs- och nipmiljöerna ska huvudsakligen få utvecklas fritt.

Kulturhistoria längs ån

I åns nedre del har det funnits en kvarn, vadmalsstamp, sågar och ett mindre bykraftverk. Röån var allmän flottled fram till 1968. Strandängarna användes förr som slåttermark av bönderna i Mo och minst en lada har stått utefter ån.

Röåforsarnas naturreservat. Foto: Oskar Norrgrann

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • vaska efter guld eller andra ämnen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 39 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt