Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjursberget

Granskog inom reservatet.

Bjursbergets naturreservat. Foto: Torbjörn Engberg

Bjursbergets naturreservat består av naturskogsartad granskog med inslag av äldre tallar och lövträd. Här finns också fuktigare gransumpskog och uppe på Bjursbergets topp ligger en liten tjärn som kantas av äldre aspar.

Död ved och grova aspar

I norr rinner Tjäretjärnsbäcken genom reservatet och vidare ut i Kväcklingssjön. Här finns gransumpskog, främst i anslutning till Tjäretjärnsbäcken men också i blötare partier norr om bäcken. Det finns rikligt med död ved, både stående och liggande. Några gamla kolade stubbar visar att det brunnit i området tidigare. Här och var växer också asp och sälg, några beväxta med lunglav som trivs i den fuktiga miljön.

I nordsluttningen upp mot själva Bjursberget, växer granskog med många grova aspar. Fortsätter man åt sydväst kommer man till den lilla Bjursbergstjärnen. Runt tjärnen finns flera gamla grova aspar, några är döende och har skapat ganska mycket död ved längs kanten på tjärnen.

Artrik naturskog

Uppe på toppen och runt Bjursbergstjärnen är granskogen upp till 160 år, frodig och med enstaka gamla tallar. Här finns rikligt med död ved, både liggande och stående, i olika nedbrytningsstadier. I hela området finns gott om arter som är ovanliga i brukad skog. Här finns bland annat vedtrappmossa och svamparna tallticka, harticka, rynkskinn, rosenticka, doftskinn, ullticka och lappticka.

Stormfällning

2011 drog stormen Dagmar genom området. Ungefär fem hektar skog stormfälldes i reservatet och skapade stora mängder död ved, främst i sluttningen ner mot Lillsjön samt längs den västra gränsen. Tänk på att det kan vara farligt att vistas i de delar som har stormfälld skog!

Den gröna lunglaven växer på gamla lövträd.

Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 40 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet nås från väg 320 mellan Holm och Kovland. Från Kovland fortsätter du cirka 31 kilometer åt nordväst på väg 320 i riktning mot Holm. Sväng höger vid byn Österström och fortsätt cirka 2,5 kilometer innan du svänger vänster på en skogsbilväg. Fortsätt ytterligare cirka 1 kilometer och du är framme vid reservatet. Koordinater för infotavlan: WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.663464, 16.71042.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss