Bjursberget

- stormpåverkad naturskog

Bjursbergets naturreservat. Foto: Torbjörn Engberg

Bjursbergets naturreservat består av naturskogsartad granskog med inslag av äldre tallar och lövträd. Här finns också fuktigare gransumpskog och uppe på Bjursbergets topp ligger en liten tjärn som kantas av äldre aspar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en naturskogsartad granskog som har mycket av döda stående och liggande träd, samt olika lövträd.

Död ved och grova aspar

I norr rinner Tjäretjärnsbäcken genom reservatet och vidare ut i Kväcklingssjön. Här finns gransumpskog, främst i anslutning till Tjäretjärnsbäcken men också i blötare partier norr om bäcken. Det finns rikligt med död ved, både stående och liggande. Några gamla kolade stubbar visar att det brunnit i området tidigare. Här och var växer också asp och sälg, några beväxta med lunglav som trivs i den fuktiga miljön.

I nordsluttningen upp mot själva Bjursberget, växer granskog med många grova aspar. Fortsätter man åt sydväst kommer man till den lilla Bjursbergstjärnen. Runt tjärnen finns flera gamla grova aspar, några är döende och har skapat ganska mycket död ved längs kanten på tjärnen.

Artrik naturskog

Uppe på toppen och runt Bjursbergstjärnen är granskogen upp till 160 år, frodig och med enstaka gamla tallar. Här finns rikligt med död ved, både liggande och stående, i olika nedbrytningsstadier. I hela området finns gott om arter som är ovanliga i brukad skog. Här finns bland annat vedtrappmossa och svamparna tallticka, harticka, rynkskinn, rosenticka, doftskinn, ullticka och lappticka.

Stormfällning

2011 drog stormen Dagmar genom området. Ungefär fem hektar skog stormfälldes i reservatet och skapade stora mängder död ved, främst i sluttningen ner mot Lillsjön samt längs den västra gränsen.

Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 40 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Stormfälld skog - var försiktig

Tänk på att det kan vara farligt att vistas i de delar som har stormfälld skog!